Nya bostadslån betalades ut för 1,7 miljarder euro, vilket är 200 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit större i juli åren 2007–2008, då efterfrågan på bostadslån var som störst. I maj–juli 2019 utbetalades 7 % mer bostadslån än under motsvarande tid 2018. I och med den allt större mängden nya lån ökade det utestående beloppet av bostadslån till över 99 miljarder euro i juli och årstillväxten var 2,1 %.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån har fortsatt att sjunka under 2019. I juli var den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån 0,74 %, när den i december 2018 var 0,87 %. Nedgången i den överenskomna årliga räntan förklaras av mindre räntemarginaler. I juli var den genomsnittliga räntemarginalen för nya bostadslån uppskattningsvis 0,53–0,63 %1.

Återbetalningstiderna för bostadslån har under de senaste åren blivit längre. I juli 2019 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån, 20 år 7 månader, ett halvt år längre än i juli för ett år sedan och ett år längre än i juli 2017. Av de nya bostadslånen i juli hade över 60 % en återbetalningstid på 20–26 år. Andelen för lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) har också ökat: av de nya bostadslånen i juli hade 6 % en återbetalningstid på över 29 år.

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,2 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juni till 2,22 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 88,3 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 33,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 93,0 miljarder euro vid slutet av juli och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 79,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,23 % i juli.

1 Uppskattningen är rensad för kostnaderna för ränteskydd som inverkar på den genomsnittliga räntemarginalen som publicerats på Finlands Banks webbplats. https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/aldre-meddelanden/2016/kotitalous_ja_yrityslainojen_laskennalliset_korkomarginaalit_suomessa_chrt_sv/

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 131 870 132 436 132 662 2,5 1,47
    -varav bostadslån 98 479 98 921 99 038 2,1 0,95
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 87 365 88 046 88 286 6,9 1,36
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 96 704 98 017 97 390 7,6 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 899 1 784 1 681   0,74

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.9.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.