Efter att ha ökat kraftigt under början av 2020 mattades utbetalningarna av nya företagslån av på sommaren. De finländska företagen med undantag av bostadsbolag lyfte exceptionellt sparsamt med nya lån[1] (för 973 miljoner euro) i september 2020. Under det tredje kvartalet 2020 (juli−september) utbetalades färre nya företagslån än någonsin under motsvarande period på 2010-talet.

Företagen lyfte särskilt få stora lån, dvs. lån på över en miljon euro. Av de nya företagslånen som utbetalades i september 2020 var beräknat i euro endast hälften, dvs. 489 miljoner euro, lån på över en miljon euro. Andelen stora lån har sedan 2010 varierat kraftigt från 46 % till 86 %. Genomsnittsräntan på samtliga nya företagslån var 2,95 % och på stora företagslån 2,21 % i september 2020.

Utbetalningstakten för företagslån har förändrats mycket från den första halvan av året, när företagen lyfte nya lån för sammanlagt 10,8 miljarder euro. Senast har utbetalningarna av företagslån under motsvarande period varit större 2014. Det utestående beloppet av företagslån[2] översteg 60 miljarder euro i maj och uppgick till 60,2 miljarder euro vid slutet av september 2020.

Osäkerheten och beredskapen har återspeglats i en snabb ökning av inlåningen från företag. Framför allt har pengar samlats på konton klassificerade som inlåning över natten. Inlåningen över natten (41,6 miljarder euro) har ökat under innevarande år med 6,0 miljarder euro. Årsökningen har stigit snabbt och var 26,5 % i september 2020. Genomsnittsräntan på företagens inlåning över natten sjönk i mars under noll och var -0,04 % i september 2020.2020M9_sv.png

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2020 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 170 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september till 102,5 miljarder euro och årsökningen var 2,9 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionslån och 18,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september.

Nya bostadsbolagslån (exkl. konto- och kortkrediter) utbetalades i september för 367 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån steg från augusti 2020 och var 1,20 %. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag utgjorde 36,8 miljarder euro vid slutet av september 2020.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 102,6 miljarder euro vid slutet av september 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 90,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i september 0,20 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 136 586 137 055 137 502 3,1 1,40
    -varav bostadslån 101 757 102 074 102 462 2,9 0,86
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 037 97 412 97 194 9,1 1,31
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 105 290 105 707 106 885 8,4 0,07
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 703 1 653 1 883   0,72

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.11.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] Lån till finländska företag (S.111) exkl. bostadsbolag.