I september 2021 utbetalades bostadslån för 2,0 miljarder euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare i september. Av de nya utbetalningarna var andelen ägarbostadslån 91 % och investeringsbostadslån 9 %.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 0,72 % i september 2021. De senaste två åren har genomsnittsräntan varit nästan oförändrad. I september 2021 var genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån (0,87 %) högre än genomsnittsräntan på ägarbostadslån (0,71 %).

Till följd av den livliga efterfrågan på sistone var årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (4,3 %) snabb i september 2021. Tillväxttakten har emellertid inte ökat längre efter juli 2021. Sedan mars 2021 har investeringsbostadslånen kunnat separeras från övriga bostadslån i Finlands Banks statistik. Efter mars 2021 har de utestående investeringsbostadslånen ökat nästan två gånger snabbare än de utestående ägarbostadslånen. Vid utgången av september 2021 var investeringsbostadslånens andel av det totala beloppet utestående bostadslån (106 miljarder euro) 8 %, dvs. 8,5 miljarder euro.

Trots coronapandemin har problemen som hänför sig till bostadslån varit fortsatt små, även om de oreglerade[1] bostadslånen ökat efter början av 2020 och nedskrivningarna och kreditförlusterna visat på en svag tillväxt. Under det tredje kvartalet 2021 minskade emellertid beloppet av oreglerade utestående lån och utgjorde vid utgången av september 1,5 % av det totala beloppet utestående bostadslån. I förhållande till lånestocken var andelen oreglerade investeringsbostadslån mindre (0,9 %) än andelen oreglerade ägarbostadslån (1,5 %). De bokförda nedskrivningarna och kreditförlusterna till följd av bostadslån var få det tredje kvartalet 2021.

2021M09_EN.png

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september 2021.

De finländska företagen lyfte nya lån[2] i september för 1,4 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 450 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från augusti till 1,8 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av september till 96,0 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,8 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,5 miljarder euro vid slutet av september 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 100,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 66 miljoner euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var i september 0,19 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 139 733 140 118 140 605 4,2 1,29
    - varav bostadslån 105 330 105 535 105 954 4,3 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 362 8 408 8 465   0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 95 914 95 781 96 018 -0,8 1,28
Inlåning från hushåll, utestående belopp 108 410 108 202 109 498 6,7 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 787 1 764 1 994   0,72
    - varav investeringsbostadslån 155 176 177   0,87

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.


 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.11.2021 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.