Enligt ny statistik var nästan en femtedel (19,2 %) av de konsumtionskrediter[1] som kreditinstituten beviljat hushåll fordonslån[2] vid utgången av april 2021. Det utestående beloppet av konsumtionskrediter uppgick till sammanlagt 16,5 miljarder euro, varav fordonslånens andel var 3,2 miljarder euro[3], konto- och kortkrediternas andel 4,1 miljarder euro och övriga konsumtionskrediters andel 9,3 miljarder euro. Merparten av fordonslånen (2,4 miljarder euro) var lån utan säkerhet. Andelen fordonslån med säkerhet var 0,8 miljarder euro.

Genomsnittsräntan på det utestående beloppet av konsumtionskrediter var 4,61 % vid utgången av april 2021. Genomsnittsräntan på utestående fordonslån var 2,79 %, övriga konsumtionskrediter 4,29 % och konto- och kortkrediter 6,73 %. Vid utgången av april var genomsnittsräntan på fordonslån utan säkerhet 2,92 % och på övriga konsumtionskrediter utan säkerhet 6,70 %. Genomsnittsräntan på utestående fordonslån med säkerhet (2,40 %) låg på nästan samma nivå som genomsnittsräntan på övriga konsumtionskrediter med säkerhet (2,26 %).

I april 2021 utbetalades konsumtionskrediter[4] till ett värde av 440 miljoner euro, varav fordonslånen utgjorde 161 miljoner euro. Efterfrågan på konsumtionskrediter utan säkerhet var stor (312 miljoner euro). Fordonslånens andel av dem var 41 % (127 miljoner euro). Genomsnittsräntan på nya fordonslån utan säkerhet var 3,11 % och på övriga konsumtionskrediter utan säkerhet 7,78 %.

Övriga finansinstitut[5] är vid sidan av kreditinstituten betydande kreditgivare som beviljar fordonslån i Finland. Det utestående beloppet av fordonslån hos övriga finansinstitut var 3,9 miljarder euro vid utgången av mars 2021, dvs. större än det utestående beloppet av fordonslån hos kreditinstituten vid motsvarande tidpunkt (3,1 miljarder euro). Genomsnittsräntan på utestående fordonslån hos övriga finansinstitut var 2,2 % vid utgången av mars.

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i april 2021 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket var 482 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 9,1 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av april 2021 till 104,0 miljarder euro och årsökningen var 4,0 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 7,9 %. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag i Finland (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från mars till 1,78 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av april till 96,8 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 37,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 106,2 miljarder euro vid slutet av april 2021 och genomsnittsräntan var 0,04 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 96,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 56 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i april 0,22 %.

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 136 890 137 164 137 473 3,6 1,33
    -varav bostadslån 103 029 103 248 103 640 3,8 0,82
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 505 96 723 96 710 3,2 1,30
Inlåning från hushåll, utestående belopp 104 155 104 734 104 825 8,2 0,05
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 390 1 689 2 073   0,71

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Antti Alakiuttu (övriga finansinstitut), telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.6.2021 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Inkl. konto- och kortkrediter. Inkluderar alla lån i valuta till Finland.

[2] Under fordonslån rapporteras lån som tagits för anskaffning av personbilar i privat bruk, motorcyklar som ska registreras, mopeder o.d., husbilar samt släpvagnar, trailrar, husvagnar o.d. som kan kopplas till dem. Uppgifterna finns tillgängliga från och med mars 2021.

[3] En indelning av konsumtionskrediter enligt fordonslån och övriga konsumtionskrediter har inte funnits att tillgå från alla kreditinstitut före 2021. Till dessa delar har statistiken börjat omfatta det utestående beloppet av fordonslån från och med 2021. Därför ingår en liten del av fordonslånen i gruppen övriga konsumtionskrediter.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.

[5] Övriga finansinstitut är i Finland verksamma aktörer utanför kreditinstitutssektorn som beviljar hushålls- och företagslån.