I januari 2021[1] utbetalades studielån för 327 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i januari 2021 rekordlåg (0,21 %). De euriborbundna lånens andel var 93 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 0,16 %.

Till följd av de ökade uttagen har det utestående beloppet av studielån ökat snabbt under de senaste åren. Vid utgången av januari 2021 uppgick beloppet av utestående studielån till 4,9 miljarder euro och årsökningen var 14,6 %. Det utestående beloppet av studielån har nästan fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017.

Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna ökat i antal. Det totala antalet studerande med studielån har vuxit snabbt de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 462 000 läsåret 2019–2020, när antalet studielåntagare tre år tidigare var 84 000 färre. De låga räntorna har också bidragit till att öka intresset för studielån.

2021M01_SV.png

Utlåning

Hushållen lyfte i januari 2021 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är 30 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av januari 2021 till 103,8 miljarder euro och årsökningen var 3,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,5 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från december 2020 till 2,16 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av januari 2021 till 96,6 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 37,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 104,2 miljarder euro vid slutet av januari 2021 och genomsnittsräntan var 0,05 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 93,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 75 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i januari 0,22 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 138 286 138 552 138 975 3,4 1,35
    -varav bostadslån 103 251 103 614 103 797 3,6 0,83
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 001 96 864 96 591 5,5 1,30
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 106 938 107 309 108 343 9,4 0,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 875 1 912 1 393   0,69

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.3.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.