Utlåningen till bostadsbolag utgjorde 37,2 miljarder euro vid utgången av november 2020. Det utestående lånebeloppet ökade med 6,9 % på årsbasis. Även om ökningen fortfarande är rätt kraftig, har tillväxttakten mattats av utan avbrott sedan april. Senast har det utestående lånebeloppet ökat lika långsamt i maj 2009.

Bostadsbolagen lyfte i november 2020 nya lån till ett värde av 370 miljoner euro, vilket är 25 % mindre än vid motsvarande tid året innan. I januari–november 2020 har bostadsbolagen lyft nästan 16 % mindre lån jämfört med samma period förra året. En bidragande orsak till nedgången i utlåningen kan vara det minskade nybyggandet och senareläggningen av renoveringar till följd av coronapandemin. Trenden för utbetalningar har varit sjunkande efter 2018. Genomsnittsräntan på nya lån har stigit något under året och uppgick till 1,23 % i november.

Till bostadsbolagen räknas också företag specialiserade på uthyrning av bostäder, men merparten av bostadsbolagslånen har beviljats bostadsaktiebolag. Av utlåningen till bostadsaktiebolag hänför sig 61 % till de sex största städerna. Utvecklingen i det utestående lånebeloppet och räntorna varierar stort mellan olika orter. En omfattande analysartikel (på finska) om utlåningen till bostadsaktiebolag publicerades i december.

2020M11_SV.png

Utlåning

Hushållen lyfte i november 2020 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 0,2 miljarder euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av november 2020 till 103,3 miljarder euro och årsökningen var 3,0 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionslån och 18,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från oktober och låg på 2,07 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av november till 97,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 102,8 miljarder euro vid slutet av november 2020 och genomsnittsräntan var 0,05 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 90,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,9 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 271 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i november 0,10 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 137 502 138 056 138 286 3,1 1,37
    -varav bostadslån 102 462 102 970 103 251 3,0 0,85
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 254 97 316 97 021 6,9 1,30
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 106 885 107 594 106 938 7,4 0,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 883 1 999 1 875   0,70

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.2.2021 kl. 10.