I juli 2022 utbetalades nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är 23 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån var lika stora som i juli 2016 och 2017. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen i juli för 110 miljoner euro, och utbetalningarna av dem var 29 % mindre än ett år tidigare vid motsvarande tidpunkt.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 1,76 % i juli 2022. Genomsnittsräntan på nya bostadslån har stigit klart (en procentenhet) från årets början. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var senast högre i september 2014. Både ägar- och investeringsbostadslånens genomsnittsränta har gått upp. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån var 1,74 % i juli 2022. Samtidigt var räntan på nya investeringsbostadslån högre, 1,96 %.

Vid utgången av juli 2022 hade de finländska hushållen bostadslån för sammanlagt 108,3 miljarder euro, varav investeringsbostadslånen utgjorde 8,8 miljarder euro. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (2,8 %) har stadigt mattats av på ett år, och exempelvis i juli 2021 var årsökningen ännu 4,4 %.

I juli var den genomsnittliga återbetalningstiden för ägarbostadslån 21 år 10 månader, medan återbetalningstiden för investeringsbostadslån var 18 år 3 månader. Investeringsbostadslånen är typiskt mindre än ägarbostadslånen och har kortare återbetalningstid. Andelen lån med en återbetalningstid på över 25 år har ökat under de senaste åren. Av de nya utbetalningarna av bostadslån i juli uppgick andelen långa lån på över 25 år till 42 %. Andelen har ökat från juli 2021 med 4,7 procentenheter och exempelvis från juli 2019 med 15 procentenheter.

 

tiedote2022M07_SV (1).png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli 2022.

De finländska företagen lyfte i juli nya lån för 2,1 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 300 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från juni och var 2,32 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juli till 103,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 41,1 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 114,0 miljarder euro vid slutet av juli 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 104,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 36 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juli 0,43 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 667 143 011 143 502 2,9 1,52
    - varav bostadslån 107 674 107 907 108 301 2,8 1,00
    - varav investeringsbostadslån 8 789 8 797 8 803   1,10
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 100 817 102 919 103 734 8,5 1,36
Inlåning från hushåll, utestående belopp 112 153 113 036 113 966 5,1 0,03
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 900 1 927 1 370   1,76
    - varav investeringsbostadslån 143 139 110   1,96

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Leo Piirto, telefon 09 183 2184, e-post: leo.piirto(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.09.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.