Det gjordes sammanlagt över tre miljarder betalningar från finländska bankkonton år 2019. Andelen kortbetalningar av dessa var cirka 65 procent och andelen gireringar cirka 35 procent, medan andelen övriga betalningar endast var 0,04 procent[1] längre. Om man ser till betalningarnas värde var omsättningen på pengar emellertid störst för gireringar: år 2019 gjordes det gireringar för 2 748 miljarder euro, medan kortbetalningarna utgjorde 54 miljarder euro. År 2019 ökade antalet kortbetalningar med över 6 procent från året innan och framför allt användningen av kort för kontaktlös betalning visade en klar ökning efter att den övre gränsen för kontaktlösa betalningar höjdes till 50 euro[2] i april 2019. Antalet gireringar från finländska bankkonton ökade å sin sida med nästan 9 procent från 2018. När elektroniska betalningar blivit allt vanligare minskade användningen av kontanter ytterligare, vilket bl.a. visade sig i form av en minskning i kontantuttagens eurobelopp. Under 2019 gjorde finländarna sammanlagt kontantuttag för uppskattningsvis 13,2 miljarder euro, vilket är 9 procent mindre än året innan.

Kontaktlösa betalningar gick förbi kortbetalningar som bekräftats med PIN-kod

År 2019 användes finländska kort för betalning nästan två miljarder gånger, av vilka 94 procent på fysiska försäljningsställen och 6 procent i form av distansbetalningar på nätet. Under 2019 var antalet kontaktlösa betalningar för första gången större än antalet kortbetalningar som bekräftats med PIN-kod: antalet kontaktlösa betalningar uppgick till 913 miljoner, medan antalet betalningar med PIN-kod uppgick till 908 miljoner (diagram 1). Användningen av kort som tillåter kontaktlös betalning ökade med 45 procent från året innan. Även värdet på de inköp som gjordes med kontaktlös betalning nästan fördubblades från 2018 och översteg 10 miljarder euro 2019 (andel av kortbetalningarnas totala värde var 20 procent). Vid utgången av 2019 hade nästan 90 procent av betalkorten egenskapen kontaktlös betalning.

 

E-handelsbetalningarnas totalvärde ökade med nästan en femtedel [3]

 

Förutom kontaktlösa betalningar ökade även andelen distansbetalningar med kort avsevärt. Med kortbetalningar på distans avses kortbetalningar som initierats i en dator eller mobilutrustning[5]. Deras värde ökade med över en tredjedel från året innan till 4,8 miljarder euro år 2019. Största delen av nätinköpen betalas emellertid fortfarande online med betalningsknappar som bankerna tillhandahåller, dvs. som gireringar med hjälp av nätbankskoder. Värdet på betalningar som gjordes online med betalningsknappar uppgick till 8,6 miljarder euro 2019, vilket är nästan 11 procent mer än året innan. Utifrån dessa ökade det sammanräknade värdet på betalningarna i e-handeln till 13,4 miljarder euro 2019, vilket innebär en ökning med nästan 19 procent från 2018 (diagram 2). Av dessa var andelen kontaktlösa betalningar cirka 36 procent och andelen betalningar med nätbetalningsknapp 64 procent[4]. Andelen betalningar med nätbetalningsknapp minskade emellertid med 5 procentenheter från året innan.

 

Finländarna lyfte över 13 miljarder euro i kontanter

År 2019 lyftes kontanter för sammanlagt uppskattningsvis 13,2 miljarder euro, dvs. i genomsnitt ca 2 400 euro per finländare. Detta är nästan 9 procent mindre än året innan. Mest lyftes kontanter från uttagsautomater: kontantuttagen som gjordes med finländska kort från uttagsautomater uppgick till 10,9 miljarder euro i, vilket var 83 procent av alla kontantuttag (diagram 3). Dessutom lyftes 2,1 miljarder euro[6] i kontanter på bankkontoren och 0,2 miljarder euro i kontanter från butikskassor år 2019. Enligt Finlands Bank till konsumentenkäten använde ca 7 procent av finländarna kontanter som huvudsakligt betalmedel för inköp av dagligvaror 2019, och cirka 9 procent uppgav att de använder både kontanter och kort.

Samtidigt som elektroniska betalningssätt och nätinköp har blivit allt vanligare har uttag och användning av kontanter minskat i jämn takt under de senaste åren. Betalningsstatistiken nästa år kommer att visa om coronaviruspandemin har bidragit till att förstärka detta fenomen. Kontanter används emellertid ännu rätt mycket och för en del av konsumenterna är kontanter det enda alternativa betalningssättet. Således är det ännu inte aktuellt att kontanter helt och hållet skulle försvinna.

 

Närmare upplysningar lämnas av:

Meri Sintonen, tfn 09 183 2247, meri.sintonen(at)bof.fi
Jenna Björklund, tfn 09 183 2547, jenna.bjorklund(at)bof.fi

 

[1] Övriga betalningar utgörs av direktdebiteringar, betalningsuppdrag/betalningsöverföringar, checkar och betalningar med elektroniska pengar (e-pengar).

[2] 50 euro är den största möjliga summan som Europeiska bankmyndigheten för närvarande godkänner för en kontaktlös betalning med ett enskilt kort.

[3] Statistik om e-handelsbetalningar omfattar betalningar med kort och nätbetalningsknappar. Siffran omfattar inte olika faktura-, avbetalnings- eller kreditlösningar i samband med näthandel.

[4] Kortbetalningar på distans inkluderar andra än mobilbetalningar som initieras med NFC-teknologi, vilka klassificeras som kontaktlösa betalningar. Betalningsapplikationer som genomförs med NFC-teknologi är bl.a. Apple Pay, Google Pay och inhemska Pivo.

[5]Kortbetalningar på distans innehåller också andra mobilbetalningar än sådana som ansluter sig till e-handeln, t.ex. betalningar mellan personer. I verkligheten är andelen kortbetalningar av e-handelsbetalningarnas värde således något mindre än vad som anges och på motsvarande sätt är andelen av betalningar med nätbetalningsknapp inom e-handeln något större än vad som anges.

[6] Grundar sig på Finlands Banks kalkyler.