Fondkapitalet i öppet marknadsförda fastighetsinvesteringsfonder i Finland ökade från utgången av 2008 till slutet av mars 2017 från knappt 100 miljoner euro till cirka 3 miljarder euro. Under de senaste två åren har investeringarnas värde nästan tredubblats. Mätt i euro var tillväxten som störst 2016, då fondernas värde ökade med cirka en miljard euro. Tillväxten härrör huvudsakligen från nettoteckningar medan omvärderingarnas andel har varit liten.

Under det första kvartalet 2017 mattades emellertid tillväxten i fastighetsfonderna av. I februari–mars uppvisade fondernas nettoteckningar en vändning till det negativa med cirka 100 miljoner euro, dvs. mer investeringar togs hem från dessa fonder än det gjordes nya i dem. Föregående gång var fastighetsinvesteringsfondernas nettoteckningar negativa i augusti 2012.

Hushållen har investerat i fastighetsinvesteringsfonderna mest: deras andel av fondernas kapital uppgick i slutet av mars 2017 till cirka 45 % (1,2 miljarder euro). Näst mest investeringar hade företagen (0,5 miljarder euro) och försäkringsföretagen (0,4 miljarder euro).

Vid sidan av öppet marknadsförda fastighetsfonder har också de s.k. slutna fastighetsfonderna vuxit betydligt. I slutet av 2016 uppgick värdet av de förvaltade tillgångarna i dessa fonder till cirka 3 miljarder euro, dvs. nästan lika mycket som i de öppna fastighetsfonderna.

De största investerarna i de slutna fastighetsfonderna är den offentliga sektorn med 0,8 miljarder euro, försäkringsföretagen med 0,7 miljarder euro samt företagen och bostadsbolagen med 0,4 miljarder euro.

Av de öppna och slutna fastighetsfondernas investeringar hänför sig cirka 90 % till Finland.

Fastighetsfonderna mer skuldsatta än andra fonder

De finländska fastighetsfonderna har i sin investeringsverksamhet också utnyttjat relativt mycket lånade pengar.

Då posterna för främmande kapital i slutet av 2016 stod för sammanlagt cirka 3 % av de finskregistrerade fondernas totala skulder, var motsvarande förhållande i de öppet marknadsförda fastighetsfonderna 19 % och i de slutna fastighetsfonderna 39 %. Betraktat på detta sätt var fastighetsfonderna den klart mest skuldsatta fondtypen.

Merparten av fastighetsfondernas finansiering i form av främmande kapital härrör från banker och försäkringsföretag.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Anne Turkkila, telefon 09 183 2175, e-post: anne.turkkila@bof.fi
Topias Leino, telefon 09 183 2315, e-post: topias.leino@bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 1.8.2017 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.