Investerarna tog hem stora belopp från investeringsfonderna i juli–september, över 1,1 miljarder euro netto. Detta är det största beloppet hemtagningar sedan andra kvartalet 2010, då mer än 1,6 miljarder euro löstes in från fonderna. I och med de stora inlösningarna mattades ökningen i fondkapitalet i de finskregistrerade investeringsfonderna av, och fondkapitalets värde ökade under det tredje kvartalet 2018 med 0,6 miljarder euro (0,5 %). Tillväxten kan tillskrivas de positiva omvärderingarna av investeringarna. Vid slutet av september 2018 uppgick totalvärdet av fondkapitalet till 122 miljarder euro.

Om investerarna löser in sina fondandelar måste fonderna avyttra sina investeringar eller alternativt betala andelsägarnas inlösningar från bankkonto. Merparten (62 %) av de inlösningar som gjordes i juli–september 2018 täcktes med tillgångar som togs från insättningskonton (0,5 miljarder euro netto).

Investeringsfonderna minskade betydligt sina investeringar också i andra investeringskategorier – mer tillgångar investerades endast i derivatinstrument och onoterade aktier.

Fondernas inbördes innehav har minskat

De stora inlösningarna under årets tredje kvartal har i stor utsträckning sin förklaring i minskningen i investeringarna mellan finskregistrerade fonder: nettoinvesteringarna mellan inhemska fonder minskade med 0,8 miljarder euro. Vid utgången av september 2018 utgjorde fondernas inbördes innehav 19,9 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 16 % av fondkapitalets värde. Dessutom löste också den offentliga sektorn och försäkringsföretagen in betydligt med tillgångar från fonderna till ett nettobelopp av sammanlagt 0,7 miljarder euro i juli–september. Hushållens fondinvesteringar ökade däremot med 0,3 miljarder euro. Inlösningarna var som störst från aktiefonderna medan intresset för fastighetsfonder fortsatte – nettoteckningarna i dem uppgick till sammanlagt 0,2 miljarder euro.

Central förhandsstatistik över finskregistrerade investeringsfonder

Närmare upplysningar lämnas av:

Juuso Koppanen, telefon 09 183 2257, e-post: juuso.koppanen@bof.fi,

Anne Turkkila, telefon 09 183 2175, e-post: anne.turkkila@bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle 1.2.2019 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.