Fondkapitalet i de finskregistrerade investeringsfonderna minskade med 8,6 miljarder euro under 2018 och låg vid årets slut på 112,2 miljarder euro, dvs. på samma nivå som vid utgången av mars 2017. Minskningen kan till största delen tillskrivas negativa omvärderingar av investeringarna. Framför allt börsaktierna var föremål för stora kursförändringar under det första och sista kvartalet 2018. Omvärderingarna krympte fondkapitalet i fjol med sammanlagt 6,3 miljarder euro, varav aktierna stod för 4,4 miljarder euro.

Det sista kvartalet 2018 minskade fondkapitalet mer än under något annat kvartal någonsin tidigare. De största negativa omvärderingarna noterades i oktober och december under årets sista kvartal 2018. I oktober var omvärderingarna 3,7 miljarder euro och i december 3,5 miljarder euro negativa. Av detta var aktiernas andel 2,9 miljarder euro i oktober respektive 2,9 miljarder euro i december. Så här stora negativa omvärderingar har noterats senast i augusti 2015. Under det andra och tredje kvartalet 2018 noterades däremot positiva omvärderingar.

Från investeringsfonderna inlöstes mer kapital än vad som investerades i dem

Inlösningarna av kapital bidrog också till att minska fondkapitalet. År 2018 var nettoinvesteringsflödet 2,2 miljarder euro negativt. Från obligationsfonder inlöstes kapital till ett värde av 2,5 miljarder euro netto. Mest tillgångar löstes in av företag (0,4 miljarder euro), försäkringsbolag (0,3 miljarder euro), hushåll (0,4 miljarder euro) och övriga investeringsfonder (1,3 miljarder euro). Inlösen av investeringar i obligationsfonder gjordes utöver Finland också från bl.a. Storbritannien, Italien och Frankrike.

Inlösningarna från aktiefonder uppgick till 1,2 miljarder euro netto, varav arbetspensionsanstalterna (0,3 miljarder euro) och övriga investeringsfonder (0,8 miljarder euro) stod för den största andelen. Aktier inlöstes utöver Finland också från bl.a. Storbritannien, Irland och Sverige. Däremot ökade under året nettoinvesteringarna i aktier i bl.a. Förenta staterna och Japan. Från penningmarknadsfonder gjordes inlösningar till ett nettobelopp av 0,4 miljarder euro.

Nettoinvesteringarna i övriga fonder var 2018 positiva. Till fastighetsfonderna flödade nya investeringar till ett värde av 1,0 miljarder euro netto. Investeringarna riktade sig huvudsakligen till Finland. Den största gruppen investerare var företag, försäkringsbolag och hushåll. Till blandfonderna flödade nettoinvesteringar för 0,8 miljarder euro och de kanaliserades till stor del till Förenta staterna.

Hushållen prioriterade fastighetsfonder

Hushållens nettoinvesteringar var sparsamma (33 miljoner euro) under 2018 och hushållen bytte under året investeringsobjekt. Hushållen investerade under året mest i fastighetsfonder (0,3 miljarder euro) och blandfonder (0,2 miljarder euro). Hushållens fastighetsfondsinvesteringar utgjorde cirka en tredjedel av samtliga investeringar i fastighetsfonder. Mest tillgångar löste hushållen in från obligationsfonder (0,4 miljarder euro). De största inlösningarna inföll under årets sista kvartal, sammanlagt 0,4 miljarder euro.

Central förhandsstatistik över finskregistrerade investeringsfonder

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Turkkila, telefon 09 183 2175, e-post: anne.turkkila@bof.fi,

Juuso Koppanen, telefon 09 183 2257, e-post: juuso.koppanen@bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 3.5.2019 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.