Bostadslån
I april 2013 tilltog den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag i Finland. I de utestående lånen till icke-finansiella företag inräknas även lånen till bostadsbolag. Främst beror tillväxten på den ökade utlåningen till bostadsbolagen, trots att bostadsbolagen endast står för ungefär en fjärdedel av alla företagslån. I april var årsökningen 13,1 procent för bostadsbolag och 2,0 procent för icke-finansiella företag. Genomsnittsräntan på nya låneavtal med icke-finansiella företag var 2,17 procent och med bostadsbolag 1,74 procent.


Utlåning

​Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick i april 2013 till 1,3 miljarder euro, vilket var 0,4 miljarder euro mindre än i april 2012. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i april 2,04 procent, det vill säga något högre än i mars. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av april till 87 miljarder euro och genomsnittsräntan för utlåningen var 1,51 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att sakta av i april och låg på 4,7 procent. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 2,5 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder mindre än i april 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal steg med 0,04 procentenheter från mars till april och låg på 2,13 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av april till 65 miljarder euro, varav 16 miljarder euro var lån till bostadsbolag. Årsökningstakten ökade något, med 0,2 procentenheter, från mars och låg på 3,9 procent i april.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av april och genomsnittsräntan låg på 0,59 procent. I beloppet ingick avistainlåning på 49 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 18 miljarder euro. Hushållen ingick i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen låg på 1,14 procent i april.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari,
mn euro
Mars,
mn euro
April,
mn euro
April,
12 mån förändring1, %
Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 114 835 115 057 114 962 4,0 1,91
    -varav bostadslån 86 535

86 709

86 815 4,7 1,51
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 973 64 010 64 719 3,9 1,91
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 701 82 274 82 210 -0,6 0,59
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 282 1 090 1 301 2,04

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post: jaakko.suni (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.6.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats