Genomsnittsräntan på nya bostadslån har legat kring 2 % under det senaste året men sjönk i juni 2014 till 1,92 %, vilket förklaras av en nedgång i Euriborräntorna. Nedgången i Euribor är en följd av ECB:s penningpolitiska beslut i juni, då ECB sänkte styrräntan och pressade ned inlåningsräntan under noll. Euriborräntorna är de vanligaste referensräntorna för de finländska hushållens bostadslån, och i juni knöts 96 % av de nya bostadslånen till Euribor.Genomsnittsräntan på nya bostadslån har senast varit lika låg i december 2012, då den låg på 1,84 %. Den beräknade bolånemarginalen var fortsatt stabil på 1,49 % i juni, dvs. på samma nivå som i maj.

I juni 2014 var antalet nya utbetalda bostadslån något större än i juni 2013. Trots den svaga uppgången i antalet nya utbetalda bostadslån i juni, lyfte hushållen nya bostadslån för totalt 7,4 miljarder euro under första halvåret 2014, vilket var 0,3 miljarder euro mindre än under första halvåret 2013.

Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2014 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,92 %, dvs. 0,08 procentenheter lägre än i maj. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni till 89,0 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,4 miljarder euro av konsumtionslån och 15,3 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 2,9 miljarder euro, vilket är 0,1 miljarder euro mindre än i juni 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från maj och låg på 2,02 % i juni. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 66,6 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 20,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,8 miljarder euro vid slutet av juni 2014 och genomsnittsräntan var 0,43 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 14,7 miljarder euro. Hushållen ingick i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,09 % i juni.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 117 101 117 463 117 752 2,0 1,98
    -varav bostadslån 88 569 88 836 88 991 1,8 1,54
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 65 779 66 106 66 636 6,4 1,97
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 793 82 236 81 844 -1,2 0,43
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 306 1 395 1 442 1,92

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering: 29.8.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats