Merparten av de finländska hushållens bostadslån är bundna till euriborräntorna. I oktober 2015 var låneräntan i hela 96 % av de nya bolåneavtalen bunden till euribor. Andelen för övriga räntor, såsom primeräntor och fasta räntor, har minskat och är nu i det närmaste marginell.

De kortaste euriborräntorna har under år 2015 för första gången blivit negativa. En månads euribor sjönk till negativ i januari, tre månaders euribor i april och sex månaders euribor i november.

I takt med att euriborräntorna har sjunkit på minus, har bankerna minskat utbudet av dem som referensränta för nya bostadslån. Ännu i början av år 2015 bands 19 % av de nya bostadslånen till tre månaders euribor, då motsvarande siffra i oktober 2015 var endast 4 %. Andelen bostadslån som bundits till en månads euribor är ännu mindre. Den mest använda referensräntan var i oktober tolv månaders euribor, till vilken 62 % av de nya bostadslånen var bundna. Till sex månaders euribor bands i oktober 28 % av de nya bostadslånen.

Utlåning

Hushållen lyfte i oktober 2015 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är cirka 0,1 miljarder euro mer än i oktober 2014. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av oktober till 91,8 miljarder euro och årsökningen var 2,4 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,0 miljarder euro av konsumtionslån och 16,0 miljarder euro av övriga lån i slutet av oktober.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 2,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från september och stannade på 1,90 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av oktober till 71,7 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 23,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,8 miljarder euro i slutet av oktober och genomsnittsräntan var 0,32 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 56,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,0 miljarder euro. Hushållen ingick i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från september och låg i oktober på 0,90 %.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 120 968 121 295 121 769 2,6 1,76
    -varav bostadslån 91 123 91 363 91 768 2,4 1,27
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 71 487 71 590 71 719 6,3 1,66
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 206 80 984 81 768 1,7 0,32
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 272 1 417 1 522 1,39

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 4.1.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats.