Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån var 2,5 % i december 2015. Till den fortsatta ökningen bidrog det flitiga utnyttjandet av amorteringsfria perioder. Enligt uppskattning skulle ökningen ha varit en procentenhet långsammare utan omförhandling av bostadslåneavtal. Under amorteringsfrihetskampanjen 2015 omförhandlade hushållen bostadslåneavtal till ett värde av 12,8 miljarder euro, vilket motsvarade nästan 14 % av det utestående beloppet av bostadslån. Till den växande utlåningen har också den låga räntenivån och krympande lånemarginaler bidragit.

Hushållen lyfte i december 2015 nya bostadslån för totalt 1,4 miljarder euro, vilket var ca 0,2 miljarder euro mer än i december 2014. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,32 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av december till 92 miljarder euro.

Det utestående beloppet av konsumtionslån har ökat stadigt under de senaste åren och ökningstakten uppgick till nästan 5 % i december 2015. Ökningen av övriga lån, dvs. bland annat lån för fritidsbostäder och för näringsidkande, har redan för tredje året i rad varit synnerligen långsam. Ökningstakten steg dock i fjol med nästan en procentenhet, till 2,7 % i december. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,1 miljarder euro av konsumtionslån och 15,9 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i december för 3,0 miljarder euro. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av året till 72,5 miljarder euro, varav lån till bostadsföretag utgjorde 23,2 miljarder euro. Företagsutlåningen ökade i Finland med 6 %, dvs. snabbare än genomsnittet för euroområdet. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån var 1,78 % i december.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,6 miljarder euro vid slutet av december och genomsnittsräntan var 0,3 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 56,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,5 miljarder euro. Hushållen ingick i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,85 % i december.


Anmärkning:

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 121 657 121 792 121 982 2,8 1,73
    -varav bostadslån 91 691 91 832 91 955 2,5 1,24
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 71 708 72 689 72 502 6,0 1,63
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 634 80 644 81 624 1,0 0,30
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 506 1 427 1 359 1,32

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 29.2.2016 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats