Nya företagslån betalades ut till ett belopp av 1,8 miljarder euro i oktober 2016, vilket är 120 miljoner euro mindre än i oktober 2015. I år har fram till utgången av oktober nya företagslån lyfts sammanlagt något mindre än under motsvarande tid i fjol. Utbetalningarna av nya lån har minskat inom de stora företagslånen på över 1 miljon euro, vars andel i januari–oktober 2016 minskade med 9,7 % jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Utbetalningarna av mindre företagslån har under motsvarande tid i sin tur ökat med 9,4 %.

Utlåningen till icke-finansiella företag ökar stabilt och fördelas jämnare än tidigare mellan de monetära finansinstituten. I oktober 2016 stod de fem största finansinstituten som beviljar före​tagslån för 68 % av utlåningen till icke-finansiella företag i Finland. Andelen har minskat från toppnoteringen i maj 2007, då de fem största monetära finansinstitutens andel ännu var 77 %. Med tanke på den finansiella stabiliteten är en minskad koncentration positivt för Finland, vars banksektor enligt de strukturella indikatorer som publiceras av Europeiska centralbanken är en av de mest koncentrerade i EU-länderna.

Utlåning

Hushållen lyfte i oktober 2016 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,14 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av oktober till 93,8 miljarder euro och årsökningen var 2,4 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

Genomsnittsräntan på nya låneavtal med icke-finansiella företag steg från september till 1,88 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av oktober till 75,4 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 25,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 83,9 miljarder euro i slutet av oktober och genomsnittsräntan låg på 0,20 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 60,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 9,3 miljarder euro. Hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,41 % i oktober.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 124 112 124 498 124 610 2,6 1,58
    -varav bostadslån 93 386 93 647 93 819 2,4 1,10
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 74 575 74 922 75 400 4,9 1,51
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 84 294 84 079 83 857 2,6 0,20
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 446 1 595 1 581   1,14

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.12.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats

​​​​​