Bostadsbolagen1 lyfte i juni 2016 nya lån (exkl. konto- och kortkrediter) för 690 miljoner euro, vilket är ett rekordbelopp sedan 2010.2 Trots att bostadsbolag räknas till den icke-finansiella sektorn i den finansiella statistiken, svarar hushållen i praktiken för en del av bostadsbolagslånen. Hushållen amorterar på sina bolagslån i form av finansieringsvederlag. Enligt Statistikcentralens beräkningar uppgick hushållens andel av bostadsaktiebolagens bolagslån till 15,2 miljarder euro i mars 2016. Det utestående beloppet av lån från monetära finansinstitut (MFI) till bostadsbolag uppgick i juni 2016 till 24,4 miljarder euro (23,8 miljarder euro i mars 2016).

Beloppet av utestående bolagslån som hushållen svarar för har nästan tredubblats under de senaste tio åren. Årsökningstakten för dem (12 % i mars 2016)  var betydligt högre än årsökningstakten för hushållens bostadslån (2,5 % i mars 2016). Bostadsbolagen lyfte själva lån huvudsakligen för att finansiera reparations- och nybyggnad.

Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadsbolagslån var 1,13 %, varav marginalen stod för 1,11 %. Marginalen på bostadsbolagslån var något mindre än på nya bostadslån och klart mindre än på nya företagslån.

Utlåning


Hushållen lyfte i juni 2016 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadlån var 1,21 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni till 93,1 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,3 miljarder euro av konsumtionslån och 16,2 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts för 2,8 miljarder euro i juni 2016. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från maj och låg på 1,59 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 74,3 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 24,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 84,2 miljarder euro vid slutet av juni och genomsnittsräntan var 0,22 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 59,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 9,7 miljarder euro. Hushållen ingick i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,61 % i juni.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April,
mn euro
Maj,
mn euro
Juni,
mn euro
Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 122 718 123 009 123 566 2,8 1,63
    -varav bostadslån 92 471 92 707 93 087 2,7 1,14
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 73 551 73 665 74 261 4,5 1,54
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 83 664 83 241 84 151 2,7 0,22
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 608 1 748 1 805 1,20

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

1 Till bostadsbolag räknas alla enheter för boende av sammanslutningstyp: bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, bostadsfastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och övriga bostadsbolag samt bolag som ägnar sig åt uthyrning, ägande och besittning av bostäder (exkl. fastighetsförvaltning). 
2 Uppgifter om nya utbetalda bostadsbolagslån ingår i den finansiella statistiken sedan juni 2010.Upplysningar:
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 31.8.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats