Utbetalningarna av bostadslån ökade ytterligare i maj 2016, när hushållen lyfte nya bostadslån för 1,8 miljarder euro. Den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån var 1,21 procent, varav marginalens andel utgjorde 1,19 procent. Referensräntans andel av den totala räntan är således liten, men statistiken visar att den valda referensräntan kan ha betydelse för bostadslånets marginal.

Ännu åren 2012–2013 hade valet av referensränta en mycket liten inverkan på bostadslånets marginal och bolånemarginalernas utveckling var enhetlig oberoende av referensräntan. Då den allmänna räntenivån från och med 2014 sjunkit allt lägre, har marginalens betydelse ökat avsevärt och skillnader har uppstått.

I maj 2016 var marginalen på ett bostadslån som bundits till tolv månaders euribor 0,06 procentenheter högre än marginalen på ett bostadslån som bundits till sex månaders euribor och 0,16 procentenheter högre än marginalen på ett bostadslån som bundits till tre månaders euribor. Bostadslån bundna till de kortare referensräntorna beviljas emellertid i liten utsträckning, varför endast en liten del av kunderna drar nytta av de lägre marginalerna. Andelen bostadslån som bundits till primräntorna är också liten. En delorsak till detta är deras ofördelaktiga räntestruktur: utöver den högre referensräntan jämfört med euriborräntorna betalas också i genomsnitt en högre marginal på dem.

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av maj till 92,7 miljarder euro och årsökningen var 2,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,2 miljarder euro av konsumtionslån och 16,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från april och låg på 1,84 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av maj till 73,7 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 24,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 83,2 miljarder euro i slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,24 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 58,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,3 miljarder euro. Hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,62 % i maj.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 122 319 122 718 123 009 2,8 1,63
    -varav bostadslån 92 162 92 471 92 707 2,6 1,15
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 73 281 73 551 73 665 4,3 1,55
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 933 83 664 83 241 1,3 0,24
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 402 1 608 1 748 1,21

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 29.7.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats