Under 2016 har studielån lyfts för ett belopp av 339 miljoner euro före slutet av september. Under samma tid föregående år lyftes 307 miljoner euro och 2014 var beloppet 221 milj. euro. På två år har det utestående beloppet av studielån ökat med nästan 30 % och vid slutet av september 2016 uppgick det till 2,3 miljarder euro.

Ökningen av det utestående beloppet av studielån beror bland annat på den studiestödsreform som trädde i kraft 2014 och som har fått studenter att förlita sig på studielån. I och med reformen kan högskolestudenter som slutför sina studier inom utsatt tid beviljas s.k. studielånskompensation. Syftet med studiestödsreformen har varit att öka studielånsfinansieringen av studiekostnaderna.

De synnerligen låga räntorna har också bidragit till att studielån blivit en attraktiv studiefinansieringsform. Den avtalade årliga räntan på nya studielån var i september 0,67 % medan den årliga räntan på stocken av studielån var 0.75 %. Vid motsvarande tid 2014 var den årliga räntan på nya studielån 1,16 % och på stocken 1,32 %.

Den svaga sysselsättningen för studerande försvårar möjligheterna att finansiera studierna med förvärvsarbete på deltid, vilket för sin del har kunnat bidra till den ökade efterfrågan på studielån. Framför allt utbudet av sommarjobb för studerande har varit lägre och en del studerande har fortsatt sina studier också under sommarmånaderna med hjälp av studielån.


Utlåning

Hushållen lyfte i september 2016 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nyutbetalda bostadslån var 1,16 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september till 93,6 miljarder euro och årsökningen var 2,5 %. Av annan utlåning till hushåll än bostadslån bestod 14,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts för 1,8 miljarder euro i september 2016. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från augusti och låg på 1,84 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 74,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 25,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 84,1 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan låg på 0,20 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 60,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 9,3 miljarder euro. Hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,44 %.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 123 888 124 112 124 498 2,8 1,59
    -varav bostadslån 93 293 93 386 93 647 2,5 1,11
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 74 464 74 575 74 923 4,5 1,52
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 85 128 84 294 84 079 3,8 0,20
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 372 1 446 1 595   1,16

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Anne Turkkila, telefon 010 831 21 75, e-post anne.turkkila(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 010 831 23 95, e-post markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.11.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats