Utlåningen till bostadsbolag ökade med 9,8 % på årsbasis i augusti 2019. Tillväxttakten var i augusti för tredje månaden i följd under 10 %, och utlåningen har inte ökat lika långsamt på tre år. Trots att tillväxttakten mattats av är ökningen fortfarande rask. De utestående bostadsbolagslånen översteg i augusti för första gången 34 miljarder euro.

En bidragande orsak till att tillväxttakten för utlåningen mattats av är att bostadsbolagens uttag av lån har minskat. I januari–augusti 2019 lyfte bostadsbolagen nya lån till ett värde av 3,9 miljarder euro, vilket är 8 % mindre än under motsvarande period i fjol. I augusti 2019 var beloppet av nya utbetalda lån, 410 miljoner euro, över en femtedel mindre jämfört med året innan. Till de minskade utbetalningarna av nya lån bidrar för sin del avmattningen i bostadsbyggandet.

Enligt Statistikcentralens beräkningar var 16,8 miljarder euro av bostadsbolagens lån på hushållens ansvar i juni 2019. I samband med sammanställningen av finansräkenskaperna som publicerades den 27 september har Statistikcentralen justerat sättet för beräkningen av hushållens andel. Nu har hushållens andel av bostadsbolagslånen uppskattats till mindre än tidigare.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är något mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti 2019 till 99,4 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juli till 2,39 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 88,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,3 miljarder euro vid slutet av augusti och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,28 % i augusti.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 132 436 132 662 133 294 2,7 1,46
    -varav bostadslån 98 921 99 038 99 399 2,3 0,94
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 88 046 88 286 88 882 7,0 1,36
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 98 017 97 390 98 370   0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 784 1 681 1 653   0,71

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.