De finländska företagen med undantag av bostadsbolag lyfte i mars 2020 nya företagslån[1] från kreditinstitut för 2,5 miljarder euro, vilket är över 800 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av företagslån under en månad varit större än så i juni 2018. Av utbetalningarna av företagslån i mars stod lånen till företag inom industrisektorn[2] för den största andelen (24 %).

Mätt i euro var merparten (79 %) av de nya företagslånen som betalades ut i mars 2020 stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro. Andelen mindre företagslån (högst 250 000 euro) var 12 % och utbetalningarna av dem var färre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 1,93 % och på stora företagslån 1,47 %.

I mars 2020 omförhandlade företagen sina låneavtal till ett värde av 1,1 miljarder euro, vilket är mer än det dubbla jämfört med motsvarande tid i fjol. Avtal om mindre[3] företagslån omförhandlades rentav fyra gånger mer än vid motsvarande tid för ett år sedan.

I och med de stora utbetalningarna ökade beloppet av utestående företagslån[4] till 58,3 miljarder euro i mars 2020 och årsökningen tog fart till 9,6 %. Vid utgången av mars hade företagen outnyttjade kreditmöjligheter för 18 miljarder euro. Beloppet var i det närmaste oförändrat jämfört med februari 2020.

Även stocken av företagscertifikat[5] förmedlade av kreditinstitut (5,3 miljarder euro) ökade rejält. I mars 2020 gjordes många nya emissioner och stocken ökade med 1,4 miljarder euro från föregående månad. Företagscertifikaten ökade mest bland företag inom industrisektorn.

 

2020M03_SV.png

 

Utlåning

Hushållen lyfte i mars 2020 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 250 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av mars till 100,7 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars. Nya bostadsbolagslån (exkl. konto- och kortkrediter) utbetalades i mars för 490 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån steg från februari 2020 till 1,10 %. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag utgjorde 35,6 miljarder euro vid slutet av mars.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 96,9 miljarder euro vid slutet av mars 2020 och genomsnittsräntan var 0,10 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 84,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,15 % i mars.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 134 706 135 011 135 115 3,1 1,43
    -varav bostadslån 100 269 100 541 100 694 2,7 0,88
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 91 960 92 392 94 169 9,4 1,31
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 99 040 99 973 100 990 5,9 0,09
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 361 1 563 1 713   0,71

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.


Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.6.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] Ingår i gruppen förädling

[3] Högst 250 000 euro.

[4] Lån till finländska företag (S.111) exkl. bostadsbolag.

[5] Finländska företag exkl. bostadsbolag.