I oktober lyfte de finländska hushållen från finländska kreditinstitut konsumtionskrediter utan säkerhet[1] för 320 miljoner euro, vilket är 5,0 % mer än i september. Jämfört med ett år tidigare var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 15,5 % större i oktober 2021. Endast i juli 2020 har utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet under en månad varit större. I oktober 2021 ökade utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet enbart i fråga om övriga konsumtionskrediter än fordonslån. Utbetalningarna av övriga konsumtionskrediter uppgick till sammanlagt 215 miljoner euro, dvs. 15,8 % mer än i september. Fordonslån utan säkerhet[2] utbetalades för 105 miljoner euro, vilket är 11,9 % mindre än i september.

Genomsnittsräntan på konsumtionskrediter utan säkerhet (6,72 %) steg i oktober efter att det tillfälliga räntetaket för konsumtionskrediter upphört att gälla[3] och var högre än före införandet av ett tillfälligt räntetak. Genomsnittsräntan var då 6,19 % i juni 2020. Genomsnittsräntan på övriga nya konsumtionskrediter utan säkerhet än fordonslån steg med 0,55 procentenheter från september och var 8,34 % i oktober 2021. Genomsnittsräntan på nya fordonslån utan säkerhet förändrades inte från september och var 3,39 %. I oktober 2021 beviljades mer övriga konsumtionskrediter utan säkerhet än fordonslån jämfört med september framför allt från kreditinstitut som tillhandahåller konsumtionskrediter med hög ränta. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet som beviljats av dessa aktörer var över 11 % i oktober 2021.

Det utestående beloppet av hushållens konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut med verksamhet i Finland var 16,6 miljarder euro vid slutet av oktober 2021. Av konsumtionskrediterna var 6,8 miljarder euro krediter utan säkerhet, 5,6 miljarder euro krediter med säkerhet och 4,2 miljarder euro konto- och kortkrediter. Dessa konsumtionskrediter utgör 69 % av hushållens totala konsumtionskrediter.


2021M10_SV.png


Utlåning

De finländska hushållen lyfte i oktober 2021 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 111 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 9,3 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av oktober 2021 till 106,3 miljarder euro och årsökningen var 4,1 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,0 %. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

De finländska företagen lyfte i oktober nya lån[4] för 1,9 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 510 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från september och var 1,72 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av oktober till 96,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 39,1 miljarder euro.


Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,2 miljarder euro vid slutet av oktober 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 53 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i oktober 0,19 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 140 118 140 628 141 052 4,1 1,29
    - varav bostadslån 105 535 105 954 106 329 4,1 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 408 8 465 8 528   0,91
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 95 781 95 995 96 439 -0,4 1,26
Inlåning från hushåll, utestående belopp 108 202 109 498 110 163 6,6 0,03
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 764 1 994 1 884   0,74
    - varav investeringsbostadslån 176 177 175   0,87

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar. 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.


Nästa månadspublicering 3.1.2022 kl. 10.


Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] I Finlands Banks MFI-statistik räknas till konsumtionskrediter utan säkerhet också konsumtionskrediter där bl.a. ett fordon står som säkerhet för lånet. Som säkerhet godtas endast säkerheter som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Sådana säkerheter är bl.a. fastigheter.

[3] Maximiräntan för övriga nya konsumtionskrediter än kreditkortskrediter och nyttighetsbundna krediter begränsades till 10 % 1.7.2020–30.9.2021.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.