I augusti 2022 utbetalades rikligt med nya företagslån[1] (3,3 md euro) från kreditinstitut med verksamhet i Finland. Genomsnittsräntan på nya utbetalda lån sjönk från juli och var i augusti 1,59 %, vilket berodde på nedgången i räntan på stora lån, dvs. lån på över en miljon euro. I augusti utbetalades stora lån för 2,9 miljarder euro, vilket är 87 % av samtliga utbetalda företagslån. Genomsnittsräntan på nya stora lån var 1,26 % i augusti. De nya utbetalningarna hänförde sig i augusti huvudsakligen till näringsgrenen industri.

Under de senaste 12 månaderna har efterfrågan på företagslån varit exceptionellt stor (28 md euro). De nya utbetalningarna ökade framför allt på grund av energi- och industriföretagens behov av finansiering. Den glidande summan för 12 månader ökade med sammanlagt 12,9 miljarder euro jämfört med ett år tidigare. Av detta var energiföretagens låneandel 5,3 miljarder euro och industriföretagens 5,1 miljarder euro.

Det utestående beloppet av lån till företag[2] beviljade av banker med verksamhet i Finland var sammanlagt 64,5 miljarder euro vid slutet av augusti 2022. Utlåningen ökade med 1,8 miljarder euro i augusti 2022. Från året innan ökade det utestående beloppet med 7,2 miljarder euro. I augusti 2022 ökade utlåningen till företag med 13,2 % på årsbasis. Samtidigt minskade de oreglerade lånens andel av den totala utlåningen. Andelen oreglerade lån var 1,6 % i augusti 2022, när den för ett år sedan vid motsvarande tidpunkt var 2,4 %.

 

2022M08_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i augusti 2022 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 288 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 8,6 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av augusti 2022 till 107,9 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,2 %. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

Bostadsbolagen lyfte i augusti nya lån för 449 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån var 1,98 % i augusti. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag uppgick vid slutet av augusti till 41,3 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 113,1 miljarder euro vid slutet av augusti 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 104,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 70 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i augusti 1,14 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 143 011 143 502 143 246 2,4 1,64
    - varav bostadslån 107 907 108 301 107 916 2,3 1,11
    - varav investeringsbostadslån 8 797 8 803 8 804   1,21
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 102 919 103 734 105 752 10,8 1,42
Inlåning från hushåll, utestående belopp 113 036 113 966 113 118 4,5 0,03
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 927 1 370 1 474   1,95
    - varav investeringsbostadslån 139 110 127   2,18

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.10.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Exkl. bostadsbolag.