Nya bostadslån betalades ut för 1,3 miljarder euro i oktober 2022, vilket var cirka en tredjedel mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Beloppet av utbetalda bostadslån har i oktober senast varit så här lågt 2004. Av de nya utbetalningarna var andelen ägarbostadslån 92,8 % och andelen investeringsbostadslån 7,2 %. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg klart och uppgick till 3,09 % i oktober 2022. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån (3,34 %) var högre än genomsnittsräntan på ägarbostadslån (3,07 %).

Den överenskomna årliga räntan på utestående bostadslån (107,7 miljarder euro) beskriver hushållens ränteutgifter för samtliga bostadslån. Den årliga räntan steg i oktober och var 1,55 %. Föregående gång var den överenskomna årliga räntan på utestående bostadslån högre än så i februari 2013. Räntan på utestående bostadslån följer med dröjsmål räntan på nya utbetalningar, när räntorna på lånestocken uppdateras i samband med bostadslånens räntejusteringar. Också hushållens ränteskydd bidrar till att bromsa upp höjningen av räntan på utestående bostadslån.

Trots pandemin, energikrisen och ränteuppgången har bankernas problem som hänför sig till bostadslån varit fortsatt små. De oreglerade bostadslånen utgjorde vid utgången av oktober 1,4 % av det totala beloppet utestående bostadslån. I förhållande till de utestående bostadslånen var andelen oreglerade investeringsbostadslån mindre (0,9 %) än andelen oreglerade ägarbostadslån (1,4 %).

 

2022M10_SV (1).png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

De finländska företagen lyfte nya lån[1] i oktober för 3,0 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 640 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från september till 3,02 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av oktober till 106,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,0 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,8 miljarder euro vid slutet av oktober 2022 och genomsnittsräntan var 0,08 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 103,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 470 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i oktober 1,44 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 143 246 142 969 142 875 1,5 2,10
    - varav bostadslån 107 916 107 671 107 663 1,3 1,55
    - varav investeringsbostadslån 8 804 8 810 8 791   1,64
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 752 106 001 106 653 10,9 1,99
Inlåning från hushåll, utestående belopp 113 118 113 558 112 789 2,3 0,08
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 474 1 582 1 265   3,09
    - varav investeringsbostadslån 127 127 91   3,34

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 3.1.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.