Vid utgången av november 2022 utgjorde inlåningen från hushållen totalt 112,0 miljarder euro. Inlåningen har senast varit mindre i mars 2022. Merparten (102,5 md euro) av tillgångarna på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton. De finansiella tillgångarna på transaktionskonton minskade i november med 1,0 miljarder euro. Intresset för tidsbunden inlåning har ökat när räntorna gått upp. I november gjordes insättningar[1] på tidsbundna inlåningskonton för 500 miljoner euro. Vid utgången av november uppgick hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning till 3,1 miljarder euro och övrig inlåning till 6,4 miljarder euro.

Inlåningen från hushållen ökade med 2,7 % på årsbasis i november 2022. Ökningstakten har mattats av betydligt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. I november ökade tillväxten emellertid något från oktober till följd av det större intresset för tidsbunden inlåning. I november 2022 ingicks nya avtal om tidsbunden inlåning till ett värde av 647 miljoner euro, vilket är 596 miljoner euro mer än i november 2021.

Genomsnittsräntan på transaktionskonton steg till 0,13 % och genomsnittsräntan på tidsbunden inlåning till 1,23 %. Av den tidsbundna inlåningen har andelen för inlåning med en löptid på högst ett år ökat. För denna inlåning betalades högre ränta (1,44 % i november 2022) än för inlåning med en löptid på över ett år (1,10 % i november 2022). Den lägre räntan på inlåning med längre löptid har sin förklaring i insättningarna på BSP-konton, som räknas till tidsbunden inlåning med en löptid på över ett år. Bankerna betalar 1 % i ränta på BSP-inlåning.

 

Tiedote_2022M11_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i november 2022 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro, vilket är 750 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 80 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från oktober och var 3,18 % i november. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av november 2022 till 107,7 miljarder euro och årsökningen var 1,3 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november.

De finländska företagen lyfte nya lån i november för 2,4 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 570 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från oktober till 3,61 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av november till 106,5 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,3 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,0 miljarder euro vid slutet av november 2022 och genomsnittsräntan var 0,15 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 102,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 650 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i november 1,65 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 969 142 875 142 778 1,2 2,33
    - varav bostadslån 107 671 107 663 107 717 1,0 1,77
    - varav investeringsbostadslån 8 810 8 791 8 776   1,87
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 106 001 106 653 106 539 10,0 2,24
Inlåning från hushåll, utestående belopp 113 558 112 789 112 031 2,7 0,15
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 582 1 265 1 180   3,18
    - varav investeringsbostadslån 127 91 84   3,43

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.1.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Netto.