I december 2022 betalade bankerna med verksamhet i Finland ut nya företagslån[1] till ett värde av 2,8 miljarder euro, vilket är något mer än det genomsnittliga utbetalningsbeloppet för december[2]. I december gjordes emellertid mer amorteringar[3] (4,6 miljarder euro) och det utestående beloppet av företagslån (62,6 miljarder euro) minskade med 1,6 miljarder euro från november. Till följd av minskningen i det utestående beloppet, mattades årsökningen av utestående företagslån i december av till 4,4 %. Av de nya utbetalda företagslånen i december 2022 hänförde sig merparten (57 %) till energi- och industrisektorn och största delen (81 %) var stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro.

Räntorna på nya företagslån steg kraftigt under 2022. Genomsnittsräntan på nya företagslån i december 2022 var 3,80 % , vilket är 0,12 procentenheter högre än i november 2022. Genomsnittsräntan på stora lån på över 1 miljon euro var 3,54 % medan genomsnittsräntan på små lån under 250 000 euro var 5,12 %. Genomsnittsräntorna förändrades i december 2022 mest i kategorin för medelstora lån (över 250 000 euro upp till 1 miljon euro), där genomsnittsräntan var 4,76 %. Uppgången jämfört med föregående månad var 0,29 procentenheter.

Under de senaste månaderna har den genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån blivit längre. I december 2022 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån 3,3 år, när den i augusti 2022 var endast 1,8 år. I december närmade sig återbetalningstiden den historiska genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån, 4,2 år[4]. Av de utbetalda företagslånen i december 2022 var merparten (57 %) lån med en löptid på över 1 och högst 5 år.

 

2022M12_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i december 2022 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 730 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från november och var 3,30 % i december. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av december 2022 till 108,5 miljarder euro och årsökningen var 0,5 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro[5]. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

De finländska företagen lyfte i december nya lån för 3,4 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 640 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från november till 3,74 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av december till 104,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,3 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 111,8 miljarder euro vid slutet av december 2022 och genomsnittsräntan var 0,21 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 580 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i december 1,85 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 875 142 778 143 629 0,8 2,53
    - varav bostadslån 107 663 107 717 108 526 0,5 1,97
    - varav investeringsbostadslån 8 791 8 776 8 770   2,10
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 106 653 106 539 104 890 5,4 2,74
Inlåning från hushåll, utestående belopp 112 789 112 031 111 793 2,5 0,21
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 265 1 180 1 071   3,30
    - varav investeringsbostadslån 91 84 94   3,58

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 28.2.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Jämfört med medianen för december som beräknats sedan 2010 (2,5 miljarder) utbetalades något mer företagslån i december 2022.

[3] Kalkylmässiga amorteringar.

[4] Medianen för de kalkylmässiga genomsnittliga återbetalningstiderna som beräknats sedan 2010.

[5] En del av bankerna redovisade förändringar i marknadsvärdet på ränteskydd i balansposten enligt ränteskyddsavtalet mellan banken och kunden. Exempelvis när räntorna steg minskade värdeförändringar på ränteskydd som redovisats under utestående bostadslån beloppet av de aktuella bankernas utestående bostadslån, medan beloppet av utestående bostadslån ökade när räntorna sjönk. På grund av en ändring i rapporteringen har dessa poster i uppgifterna för december 2022 inte längre rapporterats i balansposten enligt ränteskyddsavtalet. Ändringen gäller inte historiska uppgifter. På grund av ändringen i rapporteringen ökade de utestående bostadslånen betydligt i december 2022.