De finländska hushållen lyfte i maj 2024 exceptionellt lite nya bostadslån, dvs. för 1,1 miljarder euro. Detta är 8,8 % mindre än i maj året innan och 33 % mindre än i maj i genomsnitt åren 2011–2023. Utbetalningarna av bostadslån i maj har senast varit mindre än så 2002.

Av de utbetalda bostadslånen i maj 2024 var 100 miljoner euro, dvs. 9 % investeringsbostadslån. Investeringsbostadslån utbetalades för 12,2 % mer än i maj året innan. Ägarbostadslån utbetalades i sin tur 10,4 % mindre än i maj 2023. Genomsnittsräntan på utbetalda ägarbostadslån i maj 2024 var 4,33 % och på investeringsbostadslån 4,52 %.

På grund av det exceptionellt låga beloppet av utbetalningar av ägarbostadslån minskade det totala beloppet utestående ägarbostadslån i maj med –1,0 % från året innan. De utestående bostadslånen minskade med –1,2 % och de utestående investeringsbostadslånen ökade med 0,4 % i maj. Ännu för ett år sedan vid motsvarande tidpunkt minskade de utestående investeringsbostadslånen med –1,6 %. På månadsnivå har det utestående beloppet av investeringsbostadslån ökat nu fem månader i följd.

Vid utgången av maj 2024 utgjorde det utestående beloppet av ägarbostadslån 97,3 miljarder euro och det utestående beloppet av investeringsbostadslån 8,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på de utestående bostadslånen (106,0 miljarder euro) sjönk något från april och var i maj 4,07 %. Vid utgången av maj 2024 var genomsnittsräntan på utestående ägarbostadslån 4,05 % och på utestående investeringsbostadslån 4,27 %.

Trots hushållens ökade ränteutgifter har mängden oreglerade[1] bostadslån varit liten, även om deras andel av de utestående lånen har ökat något jämfört med utgången av 2022[2]. Vid utgången av maj 2024 var de oreglerade lånens andel av de utestående ägarbostadslånen 1,7 % och av de utestående investeringsbostadslånen 1,2 %.

 

2024M05_SV.png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj 2024. De finländska företagen lyfte i maj nya lån för 2,1 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 450 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån sjönk från april till 5,40 %. Det utestående beloppet av lån till finländska företag uppgick vid slutet av maj till 108,1 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 44,4 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,1 miljarder euro vid slutet av maj 2024 och genomsnittsräntan var 1,35 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 67,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i maj 3,56 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 627 141 341 141 313 -0,7 4,62
    - varav bostadslån 106 172 106 007 105 965 -1,0 4,07
    - varav investeringsbostadslån 8 651 8 666 8 674   4,27
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 107 557 107 445 108 077 1,5 4,73
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 045 108 992 109 104 -1,0 1,35
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 998 1 111 1 134   4,35
    - varav investeringsbostadslån 97 113 100   4,52

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Pauli Korhonen, telefon 09 183 2280, e-post: pauli.korhonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 29.7.2024 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

[2] Vid utgången av december 2022 var 1,4 % av de utestående ägarbostadslånen och 0,9 % av de utestående investeringsbostadslånen oreglerade lån.