De finländska hushållen ägde vid utgången av mars 2020 värdepapper[1] för 58,2 miljarder euro, vilket är 12,8 miljarder euro mindre än i januari 2020. Under februari och mars sjönk innehavens värde med 13,2 miljarder euro huvudsakligen till följd av nedgången på aktiemarknaden. Under motsvarande tid gjorde hushållen nya investeringar för 0,8 miljarder euro netto.

Utöver värdepappersinnehaven utgör inlåningen en betydande andel av de finländska hushållens finansiella tillgångar[2]. Vid utgången av mars 2020 uppgick inlåningen från hushållen till totalt 96,9 miljarder euro och årsökningen var 6,2 %. Av inlåningen bestod 87 % av insättningar på transaktionskonton.

 

saastaminen_ja_sijoittaminen_14_5_20_sv.png

Vid utgången av mars 2020 utgjorde hushållens innehav i inhemska investeringsfonder 21,9 miljarder euro, vilket är 3,9 miljarder euro mindre än i januari 2020. Redan i februari 2020 minskade hushållens fondinnehav till följd av omvärderingar med 1 miljard euro. En större förändring i värdet på innehaven noterades emellertid i mars, när omvärderingarna minskade innehaven med 2,3 miljarder euro. Dessutom löste hushållen under februari och mars in fondandelar för 0,5 miljarder euro netto.

I februari–mars löste hushållen in mest investeringar från räntefonder (0,4 md euro) och blandfonder (0,2 md euro). Omvärderingarna minskade hushållens innehav mest i aktiefonder (1,9 md euro), räntefonder (0,7 md euro) och blandfonder (0,7 md euro). Värdet på fastighetsfondsinnehaven sjönk i mars huvudsakligen genom förändringarna i marknadsvärdet på fonder som investerar i REIT-företag och i vissa fonder till följd av vinstutdelning.

Utöver innehaven i inhemska investeringsfonder äger de finländska hushållen fondandelar i utländska fonder. Värdet av dessa innehav var 2,2 miljarder euro vid utgången av mars 2020. Hushållens innehav i utländska fonder minskade i februari och mars med över 25 % från årets början till följd av omvärderingarna.[3]

Vid utgången av mars 2020 ägde de finländska hushållen börsnoterade aktier för 32 miljarder euro, vilket är 7,9 miljarder euro mindre än i januari 2020. I och med den negativa utvecklingen på marknaden sjönk värdet på hushållens aktieinnehav i februari med 3,6 miljarder euro och i mars med 5,7 miljarder euro. Värdet av hushållens aktieinnehav i finansiella företag[4] sjönk med 27,7 % jämfört med januari. Värdet av aktieinnehaven i övriga företags[5] aktier minskade med 18,4 %.

Även om utvecklingen på marknaden bidrog till att minska hushållens aktieinnehav, köpte hushållen aktier för 1,3 miljarder euro netto under februari och mars. Av köpen hänförde sig 95 % till inhemska aktier.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2020Q1

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 150 019 -39 286 31 995 -8 362 22 967 -6 041
  (3 017)   (1 387)   (725)  
- inhemska aktier 101 620 -26 038 29 238 -7 623 12 704 -3 236
  (2 240)   (1 247)   (636)  
Räntebärande värdepapper 197 100 -5 445 1 990 -208 30 488 -1 256
  (5 527)   (-91)   (-3 292)  
- inhemska räntebärande värdepapper 69 255 -670 1 287 -123 3 675 -141
  (3 423)   (-41)   (195)  
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 86 794 -11 819 21 935 -3 193 5 040 -784
  (-2 150)   (-203)   (-338)  
Utländska fonder 135 425 -17 611 2 234 -482 97 547 -12 201
  (2 415)   (103)   (2 589)  
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 162 402 -52 84 281 -4 7 761 0
  (9 515)   (1 985)   (1 996)  
Andra insättningar 52 533 16 12 598 0 -* -*
  (4 975)   (-232)   -*  
*konfidentiell            


Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 13.8.2020 kl. 13.

 

[1] Noterade aktier, inhemska fondandelar, utländska fondandelar och obligationslån.

[2] Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper utgjorde hushållens finansiella tillgångar sammanlagt 329 miljarder euro vid utgången av 2019.

[3] Hushållen nettotecknade andelar i utländska fonder i början av året och löste knappt in innehav (netto) under februari och mars.

[4] Sektorerna S.121–S.129.

[5] S.11.