När den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari 2022, utbetalades exceptionellt mycket nya studielån, nästan 350 miljoner euro. Detta är nästan 7 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan och det största beloppet under en månad genom studielånets historia. I och med studiestödsreformen som trädde i kraft 2017 började de studerande lyfta mer statsgaranterat studielån än tidigare, vilket klart har ökat utbetalningarna av studielån. De senaste åren har både det större antalet studielåntagare och den låga räntenivån bidragit till att öka utbetalningarna ytterligare. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av studielån var 0,09 % i januari 2022.

Till följd av de stora utbetalningarna ökade det utestående beloppet av studielån i januari 2022 och var exceptionellt högt, 5,5 miljarder euro. De utestående studielånen ökar fortfarande kraftigt, även om tillväxten mattats av under de senaste åren. I januari 2022 var tillväxttakten 12,1 % när den som störst var 23,3 % i februari 2018 efter 2017 års studiestödsreform. Ökningen i det utestående beloppet dämpas i sin tur av den amortering av studielånet som betalas av Folkpensionsanstalten (den s.k. studielånskompensationen). Mätt i euro har det utestående beloppet av studielån fördubblats efter studiestödsreformen 2017.

Tiedote2022M01_SV.png


Utlåning

 De finländska hushållen lyfte i januari 2022 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är cirka 30 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 148 miljoner euro. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av januari 2022 till 107,1 miljarder euro och årsökningen var 4,0 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,7 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari.

De finländska företagen lyfte nya lån[1] i januari för 1,6 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 367 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från december till 1,9 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av januari till 99,0 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 39,8 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,4 miljarder euro vid slutet av januari 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 100,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 52 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i januari 0,27 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 390 141 719 142 023 4,0 1,30
    - varav bostadslån 106 688 106 997 107 051 4,0 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 574 8 641 8 686   0,91
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 044 99 337 98 959 2,9 1,21
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 093 109 006 109 409 5,0 0,03
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 931 1 807 1 419   0,80
    - varav investeringsbostadslån 180 179 148   0,92

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.3.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.