Siirry sisältöön

Tavoite

Generation €uro Students’ Awardin tavoitteena on auttaa keskiasteen opiskelijoita ymmärtämään rahapolitiikkaa ja hahmottamaan sen vaikutusta talouteen. Keskuspankin tehtävät tulevat opiskelijoille tutummiksi, kun he pääsevät tutustumaan korkopäätösten ja muun rahapoliittisen väli­neistön toimintaan ja käyttämään osaa niistä tiedoista, joita Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyödyntää kuukausittain. Kilpailulla pyritään myös syventämään opiskelijoiden tietämystä eurojärjestelmästä ja rahoitusalasta.

Yleistä

Kilpailussa on kolme kierrosta. Kilpailun päätteeksi Euroopan keskuspankki järjestää kansainvälisen palkintojenjakotilaisuuden, jossa palkitaan paras joukkue kustakin osallistujamaasta. Tietoa kilpailun säännöistä ja järjestelyistä on tässä oppaassa sekä kilpailun verkkosivuilta osoitteesta www.generationeuro.eu.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu euroalueella asuville toisen asteen opiskelijoille (ikäryhmä 16–19 vuotta, hieman maasta ja koulutusjärjestelmästä riippuen). Kilpailu on avoin kaikkien alojen opiskelijoille. Aiemmin kilpailuun osallistuneet opiskelijat saavat osallistua uudelleen, mutta eivät samalla joukkueella.

Kilpailua varten opiskelijoiden tulee muodostaa joukkueita, joihin kuuluu neljä opiskelijaa sekä opettaja (kaikki samasta koulusta). Joukkueet valitsevat jäsenensä itse. Kukin joukkue myös nimeää keskuudestaan joukkueenjohtajan. Opettajan tulee opettaa ainakin yhtä joukkueen opiskelijoista. Joukkueiden kokoonpanon tulee pysyä samana koko kilpailun ajan, elleivät poikkeukselliset olosuhteet (kuten sairaus) edellytä sen muuttamista. Kustakin oppilaitoksesta voi osallistua enemmän kuin yksi joukkue ensimmäiselle kierrokselle. Sama opiskelija voi kuulua ainoastaan yhteen jouk­kueeseen. Toiselle kierrokselle voi päästä vain yksi joukkue samasta oppilaitoksesta.

Joukkueiden tulee rekisteröityä Generation €uro Students’ Awardiin kilpailun verkkosivuilla. Suomen kilpailuun pääsee rekisteröitymään etusivun Suomen lipusta.

Kilpailukierrokset

 1. kierros – Karsintakysymykset: Kysymyksiä on kaikkiaan 30, ja niitä on kolmentasoisia – helppoja, keskivaikeita sekä asiantuntemusta vaativia. Niihin vastataan joukkueina. Parhaiten menestyneet joukkueet pääsevät kilpailun toiselle kierrokselle (videotehtävä). Tasatilanteessa karsinta­ kysymyksiin käytetty aika ratkaisee jatkoon menevän joukkueen.
 2. kierros – Videotehtävä: Opettajan on aktiivisesti ohjattava joukkuetta videotehtävässä.
 3. kierros – Aiheen esittely ja paneelikeskustelu: Kolmesta neljään videotehtävässä parhaiten menestynyttä joukkuetta kutsutaan pitämään paneelikeskustelu asiantuntijaraadille, joka valitsee voittajajoukkueen. Ajankohtaisen esityksen tehtävänanto kerrotaan noin kuukautta ennen Suomen finaalipäivää.

1. OPETTAJA

Tehtävät

Opettajan tehtävä on ohjata ja opastaa opiskelijoita kullakin kilpailukierroksella. Ohjaus on tarpeen varsinkin videotehtävässä, jotta joukkueiden työ olisi johdonmukaista ja laadukasta. Jos jokin joukkue pääsee viimeiselle kilpailukierrokselle, opettajan tulisi olla mukana joukkueen pitäessä esitystä Suomen Pankissa.

Tietolähteet

Käytössä on useita tietolähteitä, joiden avulla opettaja voi opastaa ja tukea opiskelijoita kullakin kilpailukierroksella. Tärkeimmät tietolähteet:

 • Tämä opas.
 • Generation €uro ­verkkosivusto (www.generationeuro.eu), jossa ovat kaikki kilpailua koskevat tiedot ja jonka sisältämää materiaalia voi käyttää apuna rahapoliittisen päätöksenteon peruskäsitteiden opettamisessa.
 • EKP:n ja Suomen Pankin materiaali (kuten lehdistö­ katsaukset ja raportit).

2. KILPAILUKIERROKSET

1. kierros: Karsintakysymykset

Karsintakysymysten avulla selvitetään, mitkä joukkueet pääsevät osallistumaan kilpailuun. Kilpailuun tulee rekisteröityä ennen vastaamista, jotta tulokset tallentuvat. Kukin rekisteröitynyt joukkue saa vastata kysymyksiin yhden kerran. Vastattavaksi tulee yhteensä 30 kysymystä: kymmenen helppoa, kymmenen keskivaikeaa ja kymmenen vaikeaa. Nämä 30 kysymystä valikoituvat aina sattumanvaraisesti suuresta joukosta kysymyksiä. Parhaiten menestyneet joukkueet pääsevät seuraavalle kierrokselle. Tasatilanteessa karsintakysymyksiin käytetty aika ratkaisee jatkoon menevän joukkueen.

2.kierros: Videotehtävä

Rekisteröidyttyään joukkueet (joissa on neljä opiskelijaa ja yksi opettaja) saavat yleisiä ohjeita videon tuottamista varten.

Videotehtävässä joukkueiden tulee tuottaa maksimissaan 2 minuuttia pitkä video, jossa kerrotaan EKP:n neuvoston keskeisistä päätöksistä. Videon kohderyhmä on 15–19-vuotias nuori ja tyylilaji on vapaa. Kohderyhmän huomioiminen on yksi videon keskeisistä arvostelukriteereistä. Jos enimmäispituus ylittyy, pistemäärää saatetaan alentaa. Videon tulee kuvastaa joukkueen enemmistön näkemystä, ja kaikkien joukkueen jäsenten tulee osallistua sen tuottamiseen.

Suomen Pankin asiantuntijoista koostuva raati arvioi vastaukset ja päättää, mitkä joukkueet pääsevät seuraavalle kierrokselle. Suomen Pankki ilmoittaa joukkueille jatkoon pääsystä.

3. kierros: Suullinen esitys

Kolmannelle kierrokselle valittujen joukkueiden tehtävänä on pitää paneelikeskustelu. Asiantuntijaraati arvioi tehtävän ja valitsee voittajajoukkueen. Ajankohtaisen esityksen tehtävänanto kerrotaan noin kuukautta ennen Suomen finaalipäivää. Kolmas kierros pidetään Suomen Pankin rahamuseossa. Suomen Pankki korvaa tarvittaessa joukkueiden ja niiden opettajajäsenten matka- ja majoituskustannukset.

Kaikkien joukkueen jäsenten (opettajaa lukuun ottamatta) tulee osallistua esitykseen tasapuolisesti.

3. ARVIOINTIRAADIN KOKOONPANO

Arviointiraati koostuu Suomen Pankin asiantuntijoista ja mahdollisesta vierailevasta raadin jäsenestä.

4. ARVIOINTIKRITEERIT

Videot arvioidaan sen perusteella,

 • miten hyvin joukkue on ymmärtänyt EKP:n neuvoston päätökset ja osaa kertoa niistä
 • miten hyvin joukkue on osannut kohdentaa viestinsä annetulle kohderyhmälle
 • miten luovasti joukkue on käsitellyt aihetta.

Paneelikeskustelun arvioinnissa kiinnitetään huomiota

 • miten hyvin ja monipuolisesti joukkue käsittelee aihetta aiheen esittelyssä ja paneelikeskustelussa
 • miten hyvin joukkue on ymmärtänyt, mitä EKP ja eurojärjestelmä voivat tehdä mandaattinsa puitteissa ja mitä haasteita on näiden toimien toteuttamisessa
 • miten hyvin joukkue on huomioinut esityksen kohderyhmän
 • miten tasaisesti joukkueen jäsenet osallistuvat paneeliin ja raadin kysymyksiin vastaamiseen
 • miten luovasti joukkue tarkastelee aihetta.

5. PALKINNOT

Kansalliseen loppukilpailuun yltäneet joukkueet kutsutaan Helsinkiin Suomen Pankin rahamuseolle esittelemään kilpailutyö Suomen Pankin asiantuntijoista ja mahdollisesta vierailevasta raadin jäsenestä koostuvalle raadille, jonka jälkeen valitaan voittajajoukkue. Kaikki finaaliin päässeet joukkueet palkitaan. Suomen voittajajoukkue pääsee osallistumaan kansainväliseen Euroopan keskuspankin järjestämään palkintojenjakotilaisuuteen Frankfurtiin.

6. PALKINTOJENJAKOTILAISUUS

Suomen kilpailun voittajajoukkue kutsutaan kansainväliseen Euroopan keskuspankin järjestämään palkintojenjakotilaisuuteen Frankfurtiin. Tilaisuuteen osallistuu kaikkien mukana olleiden kilpailumaiden voittajajoukkueiden lisäksi EKP:n pääjohtaja ja kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. Finalistit saavat todistuksen kilpailuun osallistumisesta.

7. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Generation €uro -tietosuojalauseke

Osallistujien antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n ja Portugalin tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27.4.2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (ns. yleinen tietosuoja-asetus) sekä kyseisten säädösten täytäntöönpanosta annettua lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytännössä selitetään, miksi henkilötietojasi kerätään ja käsitellään, mihin niitä käytetään ja miten voit käyttää oikeuksiasi tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Rekisterinpitäjä on Portugalin keskuspankki (Banco de Portugal), ja se vastaa ilmoittautumislomakkeessa annettujen henkilötietojen käsittelystä.

Tarkoitus – Miksi henkilötietoja käsitellään?

Kilpailuun voivat osallistua yli 16­-vuotiaat opiskelijat. Kilpailuun rekisteröidytään täyttämällä Generation €uro -­sivustolla oleva ilmoittautumislomake. Kaikki osallistujien tiedot tallennetaan tietokantaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: kilpailun järjestäminen, kilpailuun liittyvien tietojen käsittely, osallistujien paremmuusjärjestyksen arvioiminen, palkitseminen ja yhteydenpito osallistujiin sekä asiaankuuluvan tiedon välittäminen heille.

Antamalla henkilötietonsa osallistujat suostuvat voittaja­ joukkueen ja sen jäsenten nimien julkaisemiseen EKP:n ja/tai kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla ja/tai julkisissa tilaisuuksissa.

Voittajajoukkueesta otetaan todennäköisesti valokuvia ja kuvataan lyhyitä videoita kansallisissa palkintojenjakotilaisuuksissa sekä EKP:ssä järjestettävässä pääpalkinnon jakotilaisuudessa. EKP ja/tai kansalliset keskuspankit, muut U:n toimielimet ja/tai EKP:n nimeämät kumppanit todennäköisesti julkaisevat kuvia ja videoita verkkosivustoillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan, kuten Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Antamalla pyydetyt henkilötiedot osallistujat antavat samalla suostumuksensa niiden käsittelyyn. Osallistujat voivat perua suostumuksensa milloin vain ottamalla yhteyttä Portugalin keskuspankin tietosuojavastaavaan (dpo@bportugal.pt). Suostumuksen perumisen jälkeen henkilötietoja ei käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden aiempi käsittely säilyy laillisena.

Mihin lainsäädäntöön käsittely perustuu?

Tietojen käsittelyn laillisuus perustuu yleisen tietosuoja­asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a sekä artiklaan 7.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Käsiteltävät henkilötiedot:

 • osallistujien ilmoittautumislomakkeessa antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi, koulun nimi ja osoite, oppilaiden sähköpostiosoitteet ja syntymäajat
 • osallistujista kilpailun aikana otetut videot ja valokuvat.

Kenelle henkilötiedot toimitetaan?

Henkilötiedot toimitetaan kilpailun järjestämisestä vastaavalle Portugalin keskuspankille sekä Generation €uro -­kilpailun järjestelyihin osallistuville ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Generation €uro -­verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja voidaan myös välittää Euroopan keskuspankille sekä euro­ alueen maiden keskuspankeille kansallisten kilpailujen järjestämistä varten. Henkilötietoja voidaan välittää: Suomen Pankille sekä Belgian, Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Viron, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian ja Slovakian  keskuspankeille. Kansallisissa keskuspankeissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisessä tietosuoja­asetuksessa (EU) 2016/679 määrättyjen suojatoimien mukaisesti.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Portugalin keskuspankki säilyttää Generation €uro -­sivustolle rekisteröityessä annettuja henkilötietoja kolme (3) vuotta niiden toimituspäivämäärästä.

Portugalin keskuspankki säilyttää kilpailun aikana saatuja henkilötietoja, kuten valokuvia ja videoita, kolme (3) vuotta siitä päivästä, jona ne on saatu.

Kilpailuun liittyvissä sosiaalisen median kanavissa henkilötietoja säilytetään kanavien tietosuojalausekkeissaan ilmoittaman ajan.

Instagramin tietosuojakäytäntö

Facebookin tietosuojakäytäntö

Linkedlnin tietosuojakäytäntö

Twitterin tietosuojakäytäntö

Osallistujien oikeudet

Osallistujalla on oikeus tarkastella ja oikaista tallennettuja henkilötietoja, rajoittaa niiden käsittelyä ja tietyissä tapauksissa pyytää niiden poistamista.

Henkilötietojen käsittelyn erityispiirteistä riippuen osallistujalla saattaa olla myös oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Osallistujat voivat käyttää oikeuksiaan tarkastella tai oikaista henkilötietojaan ottamalla yhteyttä Portugalin keskuspankin tietosuojavastaavaan, dpo@bportugal.pt.

Lisäksi osallistujilla on oikeus kääntyä henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä Portugalin tietosuojaviranomaisen (CNDP) puoleen osoitteessa https://www.cnpd.pt.

AIKATAULU

KILPAILUAIKATAULU 2022–2023 (Huom! Aikataulut voivat muuttua):

 1. kierros – karsintakysymykset: 17.10.2022–25.11.2022.
 2. kierros – videotehtävä: 15.12.2022–25.1.2023
 3. kierros – paneelikeskustelu (kansallinen loppukilpailu): 19.4.2023

EKP:n järjestämä palkintojenjakotilaisuus järjestetään Frankfurtissa 30.–31.5.2023.