Gå till innehåll

Syfte

Generation €uro Students’ Award syftar till att hjälpa elever på andra stadiet förstå penningpolitiken och hur den relaterar till ekonomin som helhet. De kommer att få en inblick i centralbankens roll genom att lära sig hur penningpolitiska instrument fungerar, särskilt räntebeslut och genom att använda en del av den statistik som ECB-rådet använder varje månad. Tävlingen ska även höja elevernas kännedom om Eurosystemet och fördjupa deras kunskaper om finansvärlden.

Översikt

Tävlingen går i tre omgångar. Tävlingen avslutas med en internationell prisutdelningsceremoni som ordnas av Europeiska centralbanken och där det bästa laget från varje deltagarland premieras.

Information om reglerna för tävlingen och tävlingsarrangemangen finns i denna handledning och på tävlingens webbplats på adressen www.generationeuro.eu.

Deltagare

Tävlingen riktar sig till elever som är 16 till 19 år och bor i ett euroland. Deras ålder kan variera något från land till land, beroende på det nationella skolsystemet, men de ska vara i slutet av sin skolgång. Alla elever får delta, oberoende av vad de studerar. Om de vill kan de delta flera gånger, men då under förutsättning att de inte ingår i samma lag som föregående år.

Eleverna ska bilda lag med fyra deltagare plus en lärare. Varje lag ska komma från samma skola där lärare och elever själva beslutar om deltagare. Lagen ska utnämna en av deltagarna till lagledare. Läraren ska arbeta på den skola som deltar och undervisa minst en av de deltagande eleverna. Lagets sammansättning får inte ändras under tävlingen utom om extraordinära förhållanden, som sjukdom, hindrar detta. Flera lag än ett kan delta från varje skola. Samma studerande får dock bara höra till ett lag. Till den andra omgången går högst ett lag per skola.

Varje lag och dess respektive lärare ska anmäla sig till tävlingen på webbplatsen för Generation €uro, www.generationeuro.eu. Om de öppnar ”målsidan” på webbplatsen och klickar på sitt lands flagga så kommer de till anmälningsformuläret för nationella skolor.

Omgångar

Omgång 1. Flervalsfrågor online: Frågorna är indelade i tre nivåer – nybörjarnivå, mellannivå och expertnivå. Totalt är det 30 frågor. Eleverna måste svara på frågorna som lag. Lagen med högst poäng får delta i andra omgången (videouppgift). Vid oavgjort resultat avgör den tid som använts för att besvara frågorna vilket lag som går vidare.

Omgång 2. Videouppgift: Läraren ska aktivt instruera eleverna i videouppgiften.

Omgång 3. Presentation av ämnet och paneldiskussion: Tre till fyra av de bästa lagen från videouppgiften bjuds in att hålla en paneldiskussion inför en expertjury, som utser vinnarlaget. Den aktuella presentationsuppgiften ges cirka en månad före finaldagen i Finland.

1. LÄRARE

Din roll

Din huvuduppgift är att vara samordnare för laget och leda dina elever genom de olika omgångarna, särskilt videoomgången, för att se till att deras arbete är konsekvent och håller en hög standard. Om ditt lag är framgångsrikt ska du även följa med till ECB för den slutliga presentationen.

Resurser

Du kommer att ha tillgång till resurser för att guida och stödja dina elever genom varje runda. Dina viktigaste resurser kommer att vara:

 • Den här lä
 • Generation €uro-webbplatsen (www.generationeuro.eu), med all tävlingsrelaterad information och allt material som gör det enklare för dig att lära ut de viktigaste penningpolitiska koncepten.
 • Material från ECB och Finlands Bank, som pressklipp, rapporter osv.

2. OMGÅNGAR

Omgång 1: Flervalsfrågor online

När eleverna gör flervalsfrågorna för att delta i tävlingen ska de först anmäla sig för att deras poäng ska sparas. Efter att de har anmält sig kan de bara göra flervalsfrågorna en gång. Det är 30 frågor som ska besvaras: tio lätta frågor, tio svårare och tio riktigt svåra. De 30 frågorna väljs ut slumpvis varje gång en elev startar. De lag som har fått de högsta poängen kan fortsätta till nästa omgång. Vid oavgjort resultat avgör den tid som använts för att besvara frågorna vilket lag som går vidare.

Omgång 2: Videouppgift

När lagen med fyra deltagare och en lärare har anmält sig kommer de att få allmän information om den video som de ska producera.

I videouppgiften ska lagen göra en högst 2 minuter lång video, där de redogör för ECB-rådets viktigaste beslut. Målgruppen för videon är unga i 15–19 års åldern och stilen är fri. Beaktandet av målgruppen är ett av bedömningskriterierna för videouppgiften. Om den maximala längden på videon överskrids, kan poängtalet sänkas. Alla lagmedlemmar ska vara delaktiga i produktionen av videon och den ska återspegla majoritetens åsikt.

Uppgiften bedöms av en expertjury från Finlands Bank som sedan väljer vilka lag som får fortsätta till nästa omgång. De lagen kommer att kontaktas av Finlands Bank.

Omgång 3: Presentation

De lag som går vidare till den tredje omgången ska hålla en paneldiskussion. En expertjury bedömer uppgiften och utser det vinnande laget. Den aktuella presentationsuppgiften ges cirka en månad före finaldagen i Finland. Den tredje omgången äger rum på Finlands Banks myntmuseum i Helsingfors. Finlands Bank betalar vid behov lagens, inklusive lärarens, resa och uppehälle.

Alla medlemmar i laget, utom läraren, ska vara lika delaktiga i presentationen.

3. JURYNS SAMMANSÄTTNING

Juryn som utses att bedöma analyserna och presentationerna består av experter från Finlands Bank och en eventuell gästande jurymedlem.

4. BEDÖMNINGSKRITERIER

Juryn bedömer videouppgiften med utgångspunkt från

 • hur bra laget har förstått ECB-rådets beslut och kan redogöra för dem
 • hur bra laget har kunnat rikta sitt budskap till målgruppen
 • hur kreativt laget har behandlat ämnet.

Vid bedömningen av paneldiskussionen fäster juryn uppmärksamhet vid

 • hur bra och mångsidigt laget behandlar ämnet i presentationen och under paneldiskussionen
 • hur bra laget har förstått vad ECB och Eurosystemet kan göra inom ramen för sina mandat och vilka utmaningar som genomförandet av dessa åtgärder är förenat med
 • hur bra laget har beaktat målgruppen för presentationen
 • hur jämnt lagmedlemmarna deltar i panelen och svarar på juryns frågor
 • hur kreativt laget behandlar ämnet.

5. PRISER

De lag som kvalificerat sig för den nationella finalen inbjuds till Finlands Banks myntmuseum i Helsingfors, där de ska lägga fram sitt tävlingsbidrag för en jury bestående av experter från Finlands Bank och en eventuell gästande jurymedlem. Juryn utser därefter det segrande laget. Alla finallagen premieras. Det segrande laget i den nationella finalen får delta i den internationella prisutdelningsceremonin som ordnas av Europeiska centralbanken i Frankfurt.

6. PRISUTDELNING

Det segrande laget i den nationella finalen får en inbjudan till den internationella prisutdelningsceremonin som ordnas av Europeiska centralbanken i Frankfurt. I ceremonin deltar utöver de segrande lagen från alla deltagande länder också ECB-ordföranden och de aktuella ländernas centralbankschefer. Finalisterna får ett intyg över deltagandet i tävlingen.

7. DATASKYDDSPOLICY

Meddelande om skydd av personuppgifter

Alla deltagares personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s och Portugals dataskyddslagstiftning och särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (den s.k. allmänna dataskyddsförordningen) samt enligt lagstiftningen om genomförandet av de aktuella förordningarna.

I enlighet med informationsskyldigheten förklaras här varför dina personuppgifter samlas in och behandlas, syftet med uppgifterna och hur du kan utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Den portugisiska centralbanken (Banco de Portugal) är registeransvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som anges i anmälningsblanketten.

Syfte – Varför behandlar vi personuppgifter?

Deltagare ska vara över 16 år och fylla i anmälningsblanketten på Generation €uro-webbplatsen (www.generationeuro.eu). Deltagarnas personuppgifter matas in i en databas. Alla personuppgifter samlas in och används för att administrera tävlingen, ge åtkomst till tävlingsrelaterad information, rangordna deltagarna, tilldela priser och meddela deltagarna relevant information.

Genom att fylla i sina personuppgifter godkänner deltagare att namnet på vinnarlaget samt namnen på lagets medlemmar publiceras på ECB:s och/eller den nationella centralbankens webbplatser och att de kan tillkännages på offentliga tillställningar.

De vinnande lagen kommer sannolikt att fotograferas och filmas vid den nationella eller europeiska prisutdelningen. Dessa foton och filmer kan publiceras av ECB och/eller nationella centralbanker på deras webbsidor och/eller av andra EU-institutioner samt ECB:s utnämnda partner såväl som på sociala medier, t.ex. på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn.

Genom att tillhandahålla personuppgifterna samtycker deltagarna till behandlingen av dem. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta den portugisiska centralbankens dataskyddsombud (dpo@bportugal.pt). All framtida behandling av deltagarnas personuppgifter upphör så snart de har återkallat sitt samtycke, men tidigare behandling är fortfarande laglig.

Databehandlingens laglighet och legitimitet

Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av artiklarna 6.1 a och 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter som behandlas:

 • de uppgifter som deltagarna lämnar på anmälningsblanketten, bland annat för- och efternamn, skolans namn och adress, deltagarnas e-postadresser och födelsedatum
 • foton och videor av deltagare som har tagits under tä

Vem erhåller personuppgifterna?

Personuppgifterna lämnas in till den portugisiska centralbanken som ansvarar för tävlingsarrangemangen och till externa tjänsteleverantörer som deltar i arrangemangen kring Generation €uro-tävlingen.

Personuppgifter som samlas in via Generation €uro-webbplatsen kan också överlämnas till Europeiska centralbanken och euroområdets nationella centralbanker för att möjliggöra de nationella tävlingsarrangemangen. De centralbanker som kan få tillgång till personuppgifterna är: Finlands Bank, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Eesti Pank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije och Národná banka Slovenska. I de nationella centralbankerna behandlas personuppgifter i enlighet med de skyddsåtgärder som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

Hur länge lagras uppgifterna?

Personuppgifter som anges i tävlingsanmälan på Generation €uro-webbplatsen lagras av Banco de Portugal i tre (3) år från och med den dag uppgifterna lämnades.

Portugisiska centralbanken lagrar personuppgifter såsom foton och videor som har tagits under tävlingen i tre (3) år från och med den dag uppgifterna, inklusive porträtt, foton och videor, erhålls.

Personuppgifter på sociala medier som är relaterade till tävlingen lagras så länge som de sociala mediekanalerna anger i sina respektive sekretesspolicyer.

Instagrams sekretesspolicy

Facebooks sekretesspolicy

Linkedins sekretesspolicy

Twitters sekretesspolicy

Deltagarnas rättigheter

Deltagare har rätt att få tillgång till och rätta sina personuppgifter, begränsa behandlingen av dem och, under vissa förutsättningar, rätt att begära att de lagrade personuppgifterna raderas.

Beroende på särdrag i uppgiftsbehandlingen kan deltagare eventuellt också ha rätt att flytta uppgifterna mellan system och att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter.

Deltagare kan utöva sina rättigheter eller begära ytterligare upplysningar om personuppgifterna genom att kontakta den portugisiska centralbankens dataskyddsombud: dpo@bportugal.pt.

I ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter kan deltagarna också kontakta den portugisiska dataskyddsmyndigheten CNPD på adressen https://www.cnpd.pt.

TIDSPLAN

TÄVLINGEN KOMMER ATT ÄGA RUM UNDER 2022/2023 ENLIGT FÖLJANDE (Obs! Datumen kan ändras):

 • Omgång 1 – Flervalsfrågor online: 17.10.2022–25.11.2022.
 • Omgång 2 – Videouppgift: 15.12.2022–25.1.2023.
 • Omgång 3 – Paneldiskussion (nationell final): 19.4.2023.

Den internationella prisutdelningsceremonin ordnas i ECB:s regi i Frankfurt 30–31.5.2023.