Gå till innehåll

Vad är det fråga om?

Enligt en överenskommelse mellan Finlands Bank, justitieministeriet och andra centrala myndigheter har Finlands Bank tagit fram ett förslag till en nationell strategi för ekonomiskt kunnande (Projekt för att främja ekonomiskt kunnande). Finlands Bank överlämnade strategiförslaget till justitieministeriet i januari 2021. Justitieministeriet inleder genomförandet av strategin vid början av 2022.

Vilken verksamhet och vilka projekt omfattar samordningen?

Samordningen av projektet för att främja ekonomiskt kunnande omfattar sådana projekt och sådan verksamhet som syftar till att förbättra det ekonomiska kunnandet hos individer och hushåll och i synnerhet hanteringen av den egna ekonomin. Företagens ekonomiska frågor omfattas inte av samordningen. Arbetet fokuserar direkt på risker och problem med ekonomihantering, medan andra utmaningar inom livshantering inte omfattas av verksamheten. Huvudfokus ligger på människors beteende på finansmarknaden och som konsumenter på den digitala marknaden. Skolornas och läroanstalternas undervisning i ekonomikunskap och deras verksamhet för att främja ekonomiskt kunnande omfattas inte av samordningen.

Vem berörs av samordningsarbetet?

Finlands Bank uppmuntrar alla myndigheter samt parter inom den privata och tredje sektorn med relevant verksamhet som främjar det nationella ekonomiska kunnandet att delta i samordningsarbetet. Finlands Bank kommer att arrangera ett informationsmöte om samordningsarbetet.

Vilka är de olika faserna i samordningsarbetet?

Arbetet inleds med en analys av nuläget inom det ekonomiska kunnandet i Finland. Analysen genomförs i samarbete med framstående forskare inom branschen och med hjälp av befintliga undersökningar och utredningar. I arbetet ingår att kartlägga aktörer och pågående verksamhet och projekt för att främja ekonomiskt kunnande. I den följande fasen upprättas en ram och en plan för det nationella samarbetet.

Tidtabell och organisation för samordningen?

Arbetet inleds omedelbart. Kartläggningen av nuläget i fråga om ekonomiskt kunnande och verksamhetsplanen och målen för samordningsarbetet ska vara klara under våren 2020. Projektarbetet leds av en styrgrupp med representanter för myndigheterna. Ordförande är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Till styrgruppen kallas en representant för tredje sektorn.

Kontaktpersoner

Samordning i Finlands Bank av arbetet för att främja ekonomiskt kunnande: (fornamn.efternamn@bof.fi)

  • senior rådgivare: Anu Raijas +3589 183 2625
  • senior kommunikationsexpert: Richard Brander +3589 183 2206
  • kommunikationschef: Jenni Hellström +3589 183 2622