Gå till innehåll

Finlands Bank är Finlands centralbank. Dess uppgift är att sörja för ett stabilt penningvärde och ett säkert och välfungerande finanssystem. En stabil prisnivå, säkra betalningssystem och ett säkert och välfungerande finanssystem bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd för finländarna.

Länderna i euroområdet har slagit ihop sina centralbanker till Eurosystemet, dit också Finlands Bank hör.

Penningpolitik

Eurosystemet har en gemensam penningpolitik. Finlands Bank deltar i beredningen, utformningen av besluten om och genomförandet av Eurosystemets penningpolitik. Högsta beslutande organ i Eurosystemet är ECB-rådet. Finlands Banks chefdirektör är medlem av ECB-rådet och deltar bland annat i besluten om ECB:s styrräntor.

Finlands Bank bedriver forskning av hög standard som skapar grunden för Finlands Banks inflytande i Eurosystemet och stöder den penningpolitiska beredningen. Läs mer om vad penningpolitik innebär.

Bankernas bank

Finlands Bank är bankernas bank i Finland. Enskilda personer och företag kan inte ta lån eller låna in sina pengar i Finlands Bank, men det kan bankerna.

Finlands Bank deltar i penningpolitiken genom att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner med finländska banker. Centralbanken ger då bankerna en möjlighet att sätta in sina medel i centralbanken eller ta lån mot säkerhet. Som säkerhet kan bankerna lämna till exempel värdepapper som kan omsättas på marknaden.

Till bankrörelsen hör också en säker och räntabel förvaltning av Finlands Banks egna finansiella tillgångar, såsom valutareserven.

Centralbanken ger ut kontanter

Finlands Bank sätter nya euromynt och eurosedlar i omlopp och sörjer för deras äkthet och kvalitet och drar in falska eller trasiga sedlar.

Men pengar är mycket mer än enbart kontanter. Läs mer om vad pengar är.

Mer information om eurosedlar och bland annat sedlarnas säkerhetsdetaljer finns på Europeiska centralbankens webbplats. 

Målet en stabil finansmarknad 

Finlands Bank bidrar till en stabil och effektiv finansmarknad. Syftet är att förebygga och effektivt hantera eventuella kriser.

Finlands Bank svarar för övervakningen av finanssystemet, medan Finansinspektionen, som verkar i anslutning till Finlands Bank, övervakar enskilda aktörer, såsom banker och försäkrings- och pensionsbolag. För att använda en metafor kan man uttrycka det som att Finlands Bank ser till skogen, medan FI ser till träden.

Eurosystemet

Eurosystemets huvuduppdrag är att utforma och genomföra penningpolitiken, genomföra valutatransaktioner, att hålla och förvalta euroländernas officiella valutareserv och att främja välfungerande betalningssystem.

Systemet har också andra uppgifter, såsom att ge ut sedlar i Eurosystemet, samla in statistik och sörja för den finansiella stabiliteten och tillsynen av banker.

Eurosystemet leds av Europeiska centralbanken (ECB), som ligger i Frankfurt am Main, i Tyskland. ECB och centralbankerna i de länder som hör till euroområdet och har euron som valuta bildar tillsammans Eurosystemet. Till Eurosystemet hör till exempel centralbankerna i Finland, Estland och Frankrike.

Högsta beslutande organ i Eurosystemet är Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet). Medlemmar i ECB-rådet är ECB:s direktion och centralbankscheferna i euroländerna, bland annat Finlands Banks chefdirektör. Läs mer om utformningen av besluten inom Eurosystemet.

Målet att upprätthålla prisstabilitet

Det primära målet för Eurosystemet är att upprätthålla en stabil prisnivå. Eurosystemet ska också stödja den allmänna ekonomiska politiken i EU, såsom sysselsättningen, om detta inte strider mot prisstabilitetsmålet. Första prioritet är alltså alltid att sörja för att priserna är under kontroll.

Det ligger också på ECB:s ansvar att se till att Eurosystemets uppgifter sköts. För dessa uppgifter svarar både ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, bland annat Finlands Bank.  Finlands Bank ger till exempel ut sedlar i Finland och är bankernas bank i vårt land.

Eurosystemet sköter sina uppgifter helt självständigt. ECB, de nationella centralbankerna i Eurosystemet och medlemmarna av dess beslutande organ får varken begära eller ta emot råd till exempel från politiker i euroområdet.

Här kan du testa dina kunskaper om euron Europeiska centralbankens frågesport!