Gå till innehåll

Testa och se vad du vet om penningpolitik och prisstabilitet. 

 

Uppdrag 1/4:

ECB-rådet fastställer räntorna

Finland är en del av euroområdet. Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs av Eurosystemet. Till systemet hör euroländernas nationella centralbanker och Europeiska Centralbanken.

De viktigaste penningpolitiska instrumenten är styrräntorna, som inom euroområdet bestäms av ECB-rådet. ECB-rådet utgår i sitt beslut från en bedömning av riskerna mot prisstabiliteten i euroområdet. Rådet kan besluta att höja, sänka eller bibehålla styrräntorna.

neuvoston_kokous.jpg

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/12

Det är första torsdagen i september. Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi öppnar dörren till ECB:s huvudkontor i Frankfurt och hälsar på dörrvakten. Idag är det igen dags för ett viktigt sammanträde. Förutom Draghi deltar också de övriga ledamöterna i ECB:s direktion och chefdirektörerna för centralbankerna i alla de länder som har infört euron. Vilket möte är det frågan om?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/12

Denna grupp centralbankschefer sammanträder under dessa former i Frankfurt två gånger i månaden. Vad annat beslutar de om på mötena?

ECB-rådet har ingen beslutanderätt i frågor som gäller t.ex. EU:s utvidgning eller euroområdets budget.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/12

Deltagarna har nu intagit sina platser runt bordet och mötet kan börja. ECB:s ordförande är ordförande för mötet. Vilka av de följande är också närvarande?

Endast centralbankscheferna i euroområdet beslutar i ECB-rådet om ärenden som gäller euroområdet.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/12

Denna gång är det fråga om ett s.k. räntemöte. Därför diskuterar rådet vad som ska göras åt ECB:s penningpolitiska styrränta. En del ledamöter anser att den ska bibehållas oförändrad, andra vill sänka den. Om mötet inte kan enas och blir tvunget att rösta om frågan, vem i rådet utövar i så fall sin rösträtt med starkaste mandaten?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/12

Vilket räntebeslut kan mötet fatta?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/12

Kommer du ihåg vad som avses med penningpolitik?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 7/12

Betyder finanspolitik detsamma som penningpolitik?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 8/12

Vilka analyser gör ECB-rådet som underlag för sina penningpolitiska beslut?

Ledamöterna i ECB-rådet får varken be eller ta emot råd från någon annan, som t.ex. politiska beslutsfattare.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 9/12

På vilka grunder fattar ECB-rådet sina penningpolitiska beslut på mötet?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 10/12

Denna torsdag, precis som efter varje räntemöte i ECB-rådet, håller ordförande Draghi en presskonferens på Europeiska centralbanken. Han berättar att ECB:s styrränta har sänkts med 0,5 procentenheter. Kan du ange vilka effekter sänkningen kan ha för finländarna?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 11/12

Vilken av följande meningar kan du absolut säkert inte höra ordförande Draghi uttala under presskonferensen?

Huvudmålet för ECB:s penningpolitik är att bevara prisstabiliteten. Ledamöterna i ECB-rådet får varken be eller ta emot råd från någon annan, som t.ex. politiska beslutsfattare.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 12/12

På fredagen skriver morgontidningarna runtom i Europa om ECB-rådets beslut dagen innan. Med vilka ord informerar tidningarna om att styrräntan sänktes med 0,5 procentenheter?

Med skärpning avses att styrräntan höjdes.

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 2/4:

Priserna under kontroll

Huvudmålet för ECB:s penningpolitik är att bevara prisstabiliteten i euroområdet och på så sätt försvara eurons köpkraft. Med prisstabilitet avses en ekonomisk utveckling utan nämnvärd inflation eller deflation, dvs. när priserna varken stiger eller sjunker i någon betydande grad utan håller sig stabila. Prisstabilitet definieras som en årlig ökning under 2 procent i konsumentpriserna. Prisstabilitet ska upprätthållas på medellång sikt.

Inflation har många negativa följder. De ekonomiska besluten urholkas och den ekonomiska tillväxten avtar. Inflation är dessutom orättvist eftersom besparingarna minskar i värde och därmed drabbas i synnerhet småspararna. Deflation är ännu skadligare än inflation. Den allmänna pris- och lönenivån sjunker medan penningvärdet stiger. Vid deflation måste skulder betalas tillbaka med pengar som är mera värda än de pengar som har fåtts i lån, och därför har deflation ofta lett till skuldkriser och ökat antal konkurser.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/9

Minna är ekonom på Finlands Bank och följer med ekonomin och speciellt prisutvecklingen i euroområdet. På vilket sätt uppföljs prisutvecklingen?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/9

Minnas uppgift är att till Finlands Banks chefdirektör rapportera om den förväntade inflationsutvecklingen de närmaste åren. Enligt de senaste siffrorna från euroområdet ligger inflationen på 1,9 procent. Allt tyder på att även snittinflationen kommer att ligga strax under 2 procent de närmaste åren. Vad är Minnas budskap till chefdirektören?

En inflation på 1,9 procent är förenlig med ECB:s mål för prisstabiliteten. Deflation innebär att priserna sjunker. Utifrån frågan är det inte sannolikt.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/9

Minna skriver den populära bloggen ”Koll på inflationstroll” där hon tar upp intressanta aktualiteter inom ekonomin. I morse lade hon ut de senaste inflationssiffrorna på bloggen. Konsta, som nyligen har tagit körkort, hann redan skriva en kommentar om att han tycker det är lite svårt att tro på att inflationen är måttlig när bränsle blir hela tiden dyrare och dyrare. Vad svarar Minna?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/9

Under dagen blir det också diskussion om deflation på Minnas blogg. Hon har skrivit att deflation kan vara farligare än inflation. Maarit förstår inte vad som menas med deflation. Vad svarar Minna?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/9

Minna är glad över att så många som följer bloggen tycks vara intresserade av inflationsfrågor – huvudmålet för ECB:s penningpolitik är ju att bevara prisstabiliteten i euroområdet. Hon frågar ännu om alla vet vilket av följande inflationstal ligger närmast ECB:s mål för prisstabiliteten.

ECB-rådet strävar efter att inflationen ska ligga under men ändå nära 2 procent på medellång sikt, dvs. 2–5 år. Om målet är 0 procent föreligger en risk för deflation.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/9

Vet du vad som bland annat eftersträvas med detta inflationsmål?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 7/9

Vet du vad som är viktigare än prisstabilitetsmålet när ECB-rådet fattar beslut om räntor?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 8/9

Veckans fråga på Minnas blogg är vad som händer med priserna när inflationen faller från 3 procent till 1 procent. Vad är svaret?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 9/9

Alla de som svarat rätt deltar i utlottningen av en MP3-spelare. Minna råkar knappa in fel när hon uppdaterar bloggen och plötsligt är spelaren värd 10 000 euro och inte 100 euro. Hoppsan, här har vi visst ett fall av hyperinflation, kommenterar Konsta. Vad är en vanlig definition av hyperinflation?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 3/4:

Skulle du vara en bra centralbankschef? Ta testet!

Ta testet: Hur skulle du klara dig som centralbankschef? Begrunda räntebeslutet ur ECB:s perspektiv. Du ska fatta rätt beslut om ränta utifrån den information du har om förändringarna i inflationen samt den förväntade utvecklingen av inflationen, penningbeloppen, den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten de närmaste åren. Din uppgift är att avgöra om räntan ska sänkas, höjas eller bibehållas oförändrad. Lycka till!

Genom räntesänkning kan man stimulera konsumtionen och möjligheterna att ta lån, vilket bidrar till att öka inflationen. Räntehöjning dämpar konsumtionen och möjligheterna att ta lån, vilket bromsar upp inflationen.

Fatta ditt beslut med tanke på att huvudmålet för ECB:s penningpolitik är att bevara prisstabiliteten i euroområdet och på så sätt försvara eurons köpkraft. Prisstabilitet definieras som en årlig ökning under 2 procent i konsumentpriserna. Prisstabilitet ska upprätthållas på medellång sikt.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/6

Inflationen har saktat av från 2 procent till 1 procent och både inflationsförväntningarna och ökningen av mängden pengar i omlopp tyder på en ännu långsammare inflation de kommande åren. Den ekonomiska tillväxten har emellertid tilltagit och arbetslösheten minskat från 5 procent till 4 procent. Vad skulle du göra om det var du som i stället för ECB-rådet fick bestämma om ECB:s styrränta?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/6

Inflationen har tilltagit från 2 procent till 7 procent, inflationsförväntningarna stiger och mängden pengar i omlopp ökar allt snabbare. Den ekonomiska tillväxten har också tilltagit och arbetslösheten minskat från 5 procent till 4 procent. Vad skulle du göra?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/6

Inflationen har tilltagit från 2 procent till 3 procent, och både inflationsförväntningarna och mängden pengar i omlopp ökar kraftigt. Den ekonomiska tillväxten har emellertid avmattats och arbetslösheten ökat från 5 procent till 5,5 procent. Vad skulle du göra?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/6

Inflationen har hållit sig nära 2 procent flera månader i följd och inflationsförväntningarna för de kommande åren ligger på samma nivå som tidigare. Den ekonomiska tillväxten har avmattats och arbetslösheten ökat från 5 procent till 6 procent. Mängden pengar i omlopp har ökat enligt ECB:s referensvärden under en längre tid. Vad skulle du göra?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/6

Inflationen har tilltagit från 2 procent till 4 procent och inflationsförväntningarna fortsätter att stiga. Samtidigt har mängden pengar i omlopp ökat allt snabbare. Den ekonomiska tillväxten har emellertid avmattats och arbetslösheten ökat från 5 procent till 6 procent. Statschefen i ett stort euroland ringer upp dig och uppmanar dig att sänka styrräntan, eftersom det enligt honom är det enda sättet att skapa ett ekonomiskt uppsving i hela Europa. Vad skulle du göra?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/6

Inflationen har som förväntat avmattats till följd av en tillfällig nedgång i oljepriserna, men inflationsförväntningarna för de närmaste åren ligger fortfarande på cirka 2 procent. Mängden pengar i omlopp har fortsatt att öka enligt referensvärdet under en längre tid. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten avmattats och arbetslösheten ligger kvar på 5 procent. Vad skulle du göra?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Uppdrag 4/4:

Vad är ränta?

Det är inte gratis att ta penninglån. Förutom att den lånade penningsumman ska återbetalas tas det också oftast ut en ränta på lånet. Räntan är priset på lånebeloppet.

Centralbankernas roll är att styra räntenivån. Till exempel inom euroområdet är det ECB-rådet, dit även Finlands Banks chefdirektör hör, som fastställer styrräntorna för Eurosystemet. Som namnet säger, används styrräntorna för att styra nivån på marknadsräntorna, som Euribor.

I bilden visas utvecklingen av ECB:s styrränta och vissa marknadsräntor under 2007–2012.

ohjauskorko_en.png

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 1/9

ECB:s styrräntor sjönk hösten 2008. Vad hände med Euribor?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 2/9

Vilket av följande påståenden stämmer inte enligt bilden?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 3/9

Hur hög var ECB:s styrränta enligt bilden sommaren 2010?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 4/9

Vad avses med ECB:s styrränta?

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet lånar inte pengar till privatpersoner.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 5/9

Vem bestämmer nivån för styrräntorna i Eurosystemet?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 6/9

Vilka effekter har en räntehöjning?

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 7/9

Vilken av de följande är ECB:s styrränta?

Euribor är en marknadsränta. Primräntan är bankens egen referensränta. Grundräntan fastställs i Finland av finansministeriet.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 8/9

Vad händer med räntorna om inflationen i euroområdet tilltar?

Målet för ECB-rådet är att bevara prisstabiliteten. Därför reagerar rådet på tilltagande inflation med hjälp av styrräntan. Räntehöjning dämpar konsumtionen och möjligheterna att ta lån, vilket bromsar upp inflationen. Därför kan det vara den rätta lösningen om det föreligger en risk för att prisstabiliteten inte kan upprätthållas. Genom räntesänkning kan man stimulera konsumtionen och möjligheterna att ta lån, vilket bidrar till att öka inflationen.

[Missing text '/economyassignmentblock/question' for 'Swedish']: 9/9

Hur ofta beslutar ECB-rådet om vad som ska göras med styrräntorna?

Andel rätta svar:

OBS! Du kan kontrollera de rätta svaren intill varje fråga

Inledande