Finanskriser och instabilitet är till förfång för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och investeringar. Den finansiella stabiliteten bygger i första hand på bankernas, investerarnas och låntagarnas ansvarsfulla handlande. Genom reglering och tillsyn sörjer myndigheterna för att riskerna i finanssystemet hålls under kontroll.