Eurosystemet genomför marknadsoperationer med de penningpolitiska motparterna och bereder dem tillträde till de stående faciliteterna.

Alla finansiellt solida, kassakravspliktiga kreditinstitut i euroområdet har i princip rätt att vara penningpolitiska motparter. I praktiken begränsas motparternas rätt att delta i penningpolitiska transaktioner av vissa krav som de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken (ECB) ställer på motparterna för att säkerställa ett effektivt genomförande av penningpolitiken.

Godtagbara som motparter i ECB:s köpprogram för värdepapper är motparterna vid refinansieringstransaktionerna och de nationella centralbankernas motparter vid investeringar i euro.

Finländska banker och utländska bankers dotterbanker och filialer i Finland kan ansöka om rätt att få delta i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner via Finlands Bank.