Till Eurosystemet hör euroländernas nationella centralbanker och Europeiska centralbanken (ECB). Som medlem av Eurosystemet deltar Finlands Bank i utformningen och genomförandet av penningpolitiken och är med och fattar de penningpolitiska besluten.

Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet och därmed skydda eurons köpkraft. I euroområdet kan prisstabilitet bäst upprätthållas med ett inflationsmål på 2 % på medellång sikt.