Till Eurosystemet hör euroländernas nationella centralbanker och Europeiska centralbanken (ECB). Som medlem av Eurosystemet deltar Finlands Bank i utformningen och genomförandet av penningpolitiken och är med och fattar de penningpolitiska besluten.

Huvudmålet för Eurosystemets penningpolitik är att bevara prisstabiliteten i euroområdet och på så sätt försvara eurons köpkraft. Med prisstabilitet avses en ökning av konsumentpriserna som ligger under men nära 2 % på medellång sikt.