Finlands Bank förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med sina mål som centralbank och med beaktande av riskerna och ansvarsaspekterna i investeringsverksamheten. Finlands Bank deltar också aktivt i samhällsdebatten om ett ansvarsfullt uppförande på finansmarknaden och i centralbankernas investeringsverksamhet. Finlands Bank är därtill medlem i centralbankernas och tillsynsmyndigheternas nätverk för grön finansiering (NGFS), som sysslar med analys av grön finansiering.

Finlands Banks direktion fattar beslut om storleken på Finlands Banks finansiella tillgångar i enlighet med det ömsesidiga avtalet om finansiella nettotillgångar (Agreement on Net Financial Assets, ANFA) mellan centralbankerna i Eurosystemet. Direktionen fattar också årligen beslut om sin policy för investering av de finansiella tillgångarna. De finansiella tillgångarnas storlek och sammansättning framgår av bankens årsberättelse.

Finlands Banks finansiella tillgångar exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Investeringsverksamheten utsätts också för operativa risker. De risklimiter som fastställts för investeringarna och investeringsverksamheten säkerställer en säker förvaltning av de finansiella tillgångarna.

Finlands Bank förvaltar en andel av Europeiska centralbankens valutareserv i samarbete med Estlands centralbank. ECB:s valutareserv förvaltas av de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt kapitalfördelningsnyckeln. I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutainterventioner (läs mer om förvaltningen av ECB:s valutareserv i ECB:s årsberättelse.