Värdet av de finansiella tillgångar som Finlands Bank förvaltar uppgick vid utgången av 2016 till sammanlagt 19 082 miljoner euro. De förvaltade tillgångarna består av Finlands Banks finansiella tillgångar, en del av Europeiska centralbankens valutareserv och tillgångarna i Finlands Banks pensionsfond. Vid slutet av 2016 uppgick värdet av Finlands Banks finansiella tillgångar till 17 382 miljoner euro, andelen av ECB:s valutareserv till 1 087 miljoner euro och tillgångarna i Finlands Banks pensionsfond till 613 miljoner euro.

Finlands Bank investerar sina egna finansiella tillgångar på den internationella finansmarknaden. Syftet med investeringsverksamheten är att säkerställa tillgångarnas värde och bankens förmåga att stödja likviditeten i banksystemet och i ekonomin. Den finansiella tillgångsförvaltningen i banken är inriktad på säkerhet, likviditet och avkastning.

Europeiska centralbankens valutareserv administreras av de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt den s.k. kapitalfördelningsnyckeln. I administrationen  av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutainterventioner. Finlands Bank administrerar sin del av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.

Målet för Finlands Banks pensionsfond är att förvalta tillgångarna för täckning av pensionsåtagandet enligt allmänna principer för förvaltning av pensionsmedel.