Värdet av de finansiella tillgångar som Finlands Bank förvaltar uppgick vid utgången av 2017 till sammanlagt 15 150 miljoner euro. De förvaltade tillgångarna består av Finlands Banks finansiella tillgångar och en del av Europeiska centralbankens valutareserv. Vid slutet av 2017 uppgick värdet av Finlands Banks finansiella tillgångar till 14 184 miljoner euro och andelen av ECB:s valutareserv till 966 miljoner euro.

Finlands Bank investerar sina egna finansiella tillgångar på den internationella finansmarknaden. Syftet med investeringsverksamheten är att säkerställa tillgångarnas värde och bankens förmåga att stödja likviditeten i banksystemet och i ekonomin. Den finansiella tillgångsförvaltningen i banken är inriktad på säkerhet, likviditet och avkastning.

Europeiska centralbankens valutareserv administreras av de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt den s.k. kapitalfördelningsnyckeln. I administrationen  av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för eventuella valutainterventioner. Finlands Bank administrerar sin del av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.