Utvärderingsrapport om Finlands Banks forskningsverksamhet

I sin rapport 2015 utvärderade tre internationellt välrenommerade professorer i nationalekonomi bankens forsknings- och analysverksamhet under de föregående fem åren. Detta var den fjärde systematiska externa forskningsutvärderingen. Den första utvärderingen genomfördes 1999.

Utvärderingen omfattar både forskningsenhetens och BOFITs verksamhet. Den tar fasta på forskningens vetenskapliga kvalitet och dess betydelse för Finlands Banks mål. Utvärderingsrapporten innehåller också rekommendationer till vidareutveckling av forskningen.

Utvärderingsgruppen 2015: Mikko Puhakka, Rafael Repullo och Carl Walsh.

;