Utvärderingsrapport om Finlands Banks forskningsverksamhet

I sin rapport 2021 utvärderade tre internationellt välrenommerade professorer i nationalekonomi bankens forsknings- och analysverksamhet under de föregående fem åren. Detta var den femte systematiska externa forskningsutvärderingen. Den första utvärderingen genomfördes 1999.

Utvärderingen omfattar både forskningsenhetens och BOFITs verksamhet. Den tar fasta på forskningens vetenskapliga kvalitet och dess betydelse för Finlands Banks mål. Utvärderingsrapporten innehåller också rekommendationer till vidareutveckling av forskningen.

Utvärderingsgruppen 2021: Òscar Jordà, Marco Pagano och Johanna Wallenius.