Penningpolitiska motparter i Finland kan ansöka om finansiering hos Finlands Bank mot tillräckliga säkerheter. Motparterna har tillgång till långfristiga lån via penningpolitiska transaktioner och intradagskredit för att säkerställa en smidig betalningsförmedling.

I likhet med de andra centralbankerna i euroområdet godtar Finlands Bank som säkerhet inhemska och utländska värdepapper och banklån till företag och den offentliga sektorn. Samma urvalskriterier för säkerheter tillämpas i hela euroområdet. En förteckning över belåningsbara säkerheter finns på Europeiska centralbankens (ECB) webbplats.

Inga enskilda uppgifter publiceras om belåningsbara banklån, utan de nationella centralbankerna för interna register över banklån som inhemska motpartsbanker ställt som säkerhet. Finlands Bank och de övriga nationella centralbankerna värderar säkerheterna enligt ECB:s instruktioner.

Finlands Bank tillhandahåller sina kunder säkerhetshanteringstjänster för penningpolitiska transaktioner och intradagskrediter. För användningen av säkerheter redogörs närmare i regelsamlingen Finlands Banks regler för motparter och kunder. TARGET-tjänster och byrån för motparter och säkerheter ger också kunderna råd om användningen av inhemska och utländska säkerheter.