Program för tillgångsköp (Asset Purchases Programme, APP)

Den 22 januari 2015 aviserade Europeiska centralbankens (ECB) råd ett utökat program för köp av tillgångar. Köpen inleddes i mars 2015. Syftet med programmet är att bidra till att uppnå ECB:s prisstabilitetsmål och förhindra en alltför utdragen period av låg inflation.

Programmet för tillgångsköp består av köpprogrammet för offentliga värdepapper (public sector purchase programme, PSPP), köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities purchase program, ABSPP), köpprogrammet för säkerställda obligationer (covered bond purchase programme, CBPP3) och köpprogrammet för företagsobligationer (corporate sector purchase programme, CSPP).

Den målsatta månatliga köpvolymen för tillgångsköpsprogrammet under 2015–2018 var:

  • 03/2015-03/2016: 60 md euro
  • 04/2016-03/2017: 80 md euro
  • 04/2017-12/2017: 60 md euro
  • 01-09/2018: 30 md euro
  • 10-12/2018: 15 md euro

Nettotillgångsköpen inom ramen för programmet upphörde vid slutet av 2018, och i januari 2019 inleddes programmets återinvesteringsfas. Från januari 2019 till oktober 2019 återinvesterade Eurosystemet fullt ut det utbetalda kapitalet från förfallande värdepapper på marknaden. Den 12 september 2019 fattade ECB-rådet beslut om att återuppta nettotillgångsköpen i en månatlig takt om 20 miljarder euro fr.o.m. den 1 november 2019.

Efter coronapandemins utbrott fattade ECB-rådet på sitt penningpolitiska sammanträde den 12 mars 2020 beslut om att reservera ytterligare 120 miljarder euro för nya tillgångsköp som genomförs fram till slutet av 2020.

Den 16 december 2021 beslutade ECB-rådet att tillfälligt utöka tillgångsköpprogrammet efter att nettotillgångsköpen i köpprogrammet av värdepapper med anledning av pandemin (PEPP, se nedan) upphör i mars 2022. ECB-rådet beslutade genomföra nettotillgångsköp i APP-programmet i en månatlig takt om 40 miljarder euro under andra kvartalet och 30 miljarder euro under tredje kvartalet. Från och med oktober 2022 kommer ECB-rådet att fortsätta att genomföra nettotillgångsköp i APP-programmet i en månatlig takt om 20 miljarder euro.

ECB-rådet förväntar sig att tillgångsköpen kommer att fortsätta så länge det behövs för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna. ECB-rådet fortsätter att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för tillgångsköpsprogrammet under en längre tid efter det att ECB-rådet börjar höja styrräntorna och i vilket fall som helst så länge som det behövs för att upprätthålla ett gynnsamt likviditetsläge och en kraftigt ackommoderande penningpolitik.

Volymerna för Finlands Banks tillgångsköp inom ramen för APP- och PEPP-programmen framgår av Finlands Banks balansräkning. Köpvolymerna för hela Eurosystemet offentliggörs på ECB:s webbplats.

TREDJE KÖPPROGRAMMET FÖR SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (CBPP3)

Det tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3) inleddes i oktober 2014. Inom ramen för programmet köper Eurosystemet säkerställda bankobligationer på första- och andrahandsmarknaden. På de värdepapper som är föremål för köpen tillämpas godtagbarhetskriterierna för säkerheter vid kredittransaktioner. Riskerna i de värdepapper som förvärvats inom ramen för CBPP3-programmet fördelas mellan de nationella centralbankerna inom Eurosystemet. Eurosystemet har haft två tidigare köpprogram för säkerställda obligationer (CBPP och CBPP2) under 2009–2012.

KÖPPROGRAMMET FÖR VÄRDEPAPPER MED BAKOMLIGGANDE TILLGÅNGAR (ABSPP)

Köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP) inleddes i november 2014. Inom ramen för programmet köper Eurosystemet enkla och transparenta värdepapper med bakomliggande tillgångar på första- och andrahandsmarknaden. För genomförande av köpen svarar sex nationella centralbanker för Eurosystemets räkning, och riskerna i de värdepapper som förvärvats fördelas mellan de nationella centralbankerna inom Eurosystemet.

KÖPPROGRAMMET FÖR OFFENTLIGA VÄRDEPAPPER (PSPP)

Köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP) inleddes i mars 2015. Inom ramen för köpprogrammet för offentliga värdepapper köper Eurosystemet obligationer utgivna av stater, statsbundna institutioner och europeiska institutioner samt regionala myndigheter i euroområdet. De nationella centralbankerna inom Eurosystemet köper huvudsakligen sitt eget lands statsobligationer i enlighet med en s.k. kapitalfördelningsnyckel, dvs. i proportion till storleken på medlemslandets ekonomi. Dessa köp uppgår till 80 % av de samlade köpen och de genomförs på de nationella centralbankernas egen risk. Resterande 20 % av köpen är föremål för ett riskdelningssystem och de består av ECB:s köp samt köp av värdepapper utgivna av europeiska institutioner.

PROGRAMMET FÖR KÖP AV VÄRDEPAPPER INOM FÖRETAGSSEKTORN (CSPP)

Köpprogrammet för företagsobligationer (CSPP) inleddes i juni 2016. Programmet genomförs för Eurosystemets räkning av sex nationella centralbanker, inklusive Finlands Bank. ECB samordnar genomförandet, och riskerna i de värdepapper som förvärvats fördelas mellan de nationella centralbankerna inom Eurosystemet.

Köpprogram med anledning av pandemin (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP)

ECB-rådet aviserade den 18 mars 2020 ett nytt köpprogram för värdepapper på 750 miljarder euro med anledning av pandemin (PEPP) för att motverka allvarliga risker för den penningpolitiska transmissionsmekanismen och utsikterna för euroområdet på grund av coronavirusutbrottet. Den 4 juni 2020 beslutade ECB-rådet öka köpvolymen till sammanlagt 1350 miljarder euro. Den 10 december 2020 fattade ECB-rådet beslut om att öka köpvolymen ytterligare till sammanlagt 1850 miljarder euro.

Köpen inom ramen för PEPP-programmet omfattar samma värdepapperskategorier som det existerande tillgångsköpsprogrammet (APP). Dessutom kan grekiska statsobligationer, samt kortare offentliga värdepapper som har en återstående löptid på åtminstone 70 dagar köpas inom ramen för programmet. Inom köpprogrammet för företagsobligationer (CSPP) utökades godtagbarheten för företagscertifikat till att gälla företagscertifikat med en löptid om minst 28 dagar. Tidigare var den minsta tillåtna löptiden för godtagbara företagscertifikat 6 månader. Företagscertifikat kan förvärvas inom ramen för både CSPP- och PEPP-programmen.

Nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP) upphör vid slutet av mars 2022. Förfall av värdepapper som har förvärvats inom ramen för PEPP-programmet kommer att återinvesteras åtminstone fram till slutet av 2024. Utfasningen av PEPP-portföljen kommer att hanteras på ett sätt som inte påverkar den ändamålsenliga penningpolitiska hållningen. Om pandemin åter leder till fragmentering på marknaden, kan PEPP-återinvesteringarna flexibelt justeras över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner efter behov. Nettoköpen inom PEPP kan även vid behov återupptas för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

VÄRDEPAPPERSUTLÅNING AV FINLANDS BANKS INNEHAV INOM TILLGÅNGSKÖPSPROGRAMMET

EUROCLEARS LÅNEPROGRAM

Finlands Banks innehav av säkerställda obligationer, företagsobligationer och offentliga värdepapper kan lånas via Euroclears låneprogram Securities Lending and Borrowing och låneprogrammet GC Access.

I det automatiska Securities Lending and Borrowing-låneprogrammet iakttas Euroclears allmänna villkor. I låneprogrammet GC Access kan marknadsparterna låna värdepapper i den mån de finns tillgängliga (open repo). På låneprogrammet tillämpas Finlands Banks lånevillkor. Transaktionerna genomförs om möjligt med neutral likviditetseffekt.

BILATERAL UTLÅNING AV VÄRDEPAPPER MOT KONTANTA SÄKERHETER

Finlands Banks innehav av offentliga värdepapper kan också lånas bilateralt mot kontanta säkerheter. Värdepapperslån kan genomföras med Finlands Banks motparter i värdepapperstransaktioner förutsatt att motparten har ett gällande avtal med Finlands Bank om återköpsavtal.

Värdepappersutlåning mot kontanta säkerheter genomförs till en ränta som är den lägre av antingen ECB:s inlåningsränta minus 0,20 procentenheter eller rådande marknadspris. Löptiden för transaktionen är en vecka och kan förlängas. Ytterligare information om den bilaterala värdepappersutlåningen lämnas av Finlands Banks EAPP-team.

En förteckning över offentliga värdepapper och företagsobligationer som Finlands Bank lånar ut publiceras på denna sida varje vecka.

Frågor om låneprogrammen kan riktas till Finlands Banks EAPP-grupp, telefon +358 9 183 70 21 och e-post eapp(at)bof.fi.

FÖRTECKNING ÖVER OFFENTLIGA VÄRDEPAPPER OCH FÖRETAGSOBLIGATIONER SOM FINLANDS BANK LÅNAR UT (uppdaterad 18.6.2024)

Public sector securities available for securities lending (csv)

Corporate sector securities available for securities lending (csv)