Med genomförande av penningpolitiken avses verkställandet av ECB-rådets penningpolitiska beslut. Eurosystemet genomför penningpolitiken huvudsakligen genom att reglera volymen, priset och löptiden för centralbanksfinansiering till de penningpolitiska motparterna, dvs. kreditinstituten.

Som en del av Eurosystemet svarar Finlands Bank för genomförandet av ECB:s penningpolitik i Finland. Motparterna är kreditinstitut med verksamhet i Finland, dvs. finländska banker, eller utländska kreditinstituts finländska dotterbanker eller filialer.

Bankerna kan ansöka om finansiering vid regelbundna penningpolitiska auktioner. Centralbankens transaktioner påverkar de korta penningmarknadsräntorna på interbankmarknaden, som ligger till grund för de vanligaste referensräntorna för hushållslån till allmänheten, såsom Euribor.

Under och efter finanskrisen har Eurosystemet utövat penningpolitik huvudsakligen genom att vidta s.k. extraordinära penningpolitiska åtgärder. Hit hör bland annat

  • riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO),
  • köpprogram för värdepapper och
  • vägledning om de penningpolitiska åtgärderna.

En väsentlig del av penningpolitikens genomförande är också riskhantering av centralbanksfinansieringen, som är en separat funktion från övriga penningpolitiska instrument. Riskhanteringen går ut på att bedöma den finansiella sundheten i de banker som är eller ansöker om att bli godtagna som penningpolitiska motparter och fastställa säkerhetskrav för centralbanksfinansiering.