Med genomförande av penningpolitiken avses verkställandet av ECB-rådets penningpolitiska beslut. Eurosystemet genomför penningpolitiken huvudsakligen genom att reglera volymen, priset och löptiden för centralbanksfinansiering till de penningpolitiska motparterna, främst bankerna.

Som en del av Eurosystemet svarar Finlands Bank för genomförandet av ECB:s penningpolitik i Finland. Motparterna är finländska kreditinstitut eller utländska kreditinstituts finländska dotterbanker eller filialer.

Bankerna ansöker om finansiering vid regelbundna penningpolitiska auktioner. Centralbankens transaktioner påverkar de korta penningmarknadsräntorna på interbankmarknaden, som ligger till grund för de vanligaste referensräntorna för hushållslån till allmänheten, såsom Euribor.

Under och efter finanskrisen har Eurosystemet tagit i bruk s.k. extraordinära penningpolitiska åtgärder. De viktigaste av dem är direkta köp av värdepapper på marknaden.

En väsentlig del av penningpolitikens genomförande är också riskhantering av centralbanksfinansieringen, som är en separat funktion från övriga penningpolitiska instrument. Riskhanteringen går ut på att bedöma den finansiella sundheten i de banker som är eller ansöker om att bli godtagna som penningpolitiska motparter och fastställa säkerhetskrav för centralbanksfinansiering.