Finlands Banks finansiella tillgångar består av valutareserven, räntebärande värdepapper i euro, guld, fastigheter och aktier. Valutareserven är sammansatt av en investeringsportfölj och Internationella valutafondens (International Monetary Fund, IMF) särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR). 

Den finansiella tillgångsförvaltningen i banken är inriktad på säkerhet, likviditet och avkastning. Genom sin investeringsverksamhet säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att stödja likviditeten i banksystemet och i ekonomin. De finansiella tillgångarna investeras i enlighet med internationella åtaganden och krishanteringsbehov.

Finlands Banks finansiella tillgångar har investerats i obligationer med högsta kreditbetyg och i aktier. En betydande andel har placerats i statsobligationer. Förutom statsobligationer omfattar de finansiella tillgångarna investeringar i skuldebrev med kreditrisk, som ska skapa meravkastning och en gynnsammare risk/avkastningsprofil. Globalt diversifierade aktieinvesteringar och investeringar i fastighetsfonder ger god spridning av den totala risken i en portfölj där vikten av räntebärande instrument är stor.

Portföljen har en valutaspridning där valutareserven, som huvudsakligen består av amerikanska dollar, bildar över hälften av Finlands Banks finansiella tillgångar. Resten av valutareserven består av brittiska pund och japanska yen och Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR). Guldets andel av de finansiella tillgångarna är ungefär en femtedel, medan en liten andel av tillgångarna har investerats i räntebärande värdepapper i euro.

Finlands Bank fastställer en strategisk allokering för investeringarna och en genomsnittlig löptid för räntebärande investeringar. För att uppnå meravkastning kan banken i sin investeringsverksamhet avvika från den strategiska allokeringen inom det handlingsutrymme som de stränga risklimiterna medger. För den aktiva förvaltningen har ett avkastningsmål i förhållande till den strategiska allokeringen uppställts.