Finlands Banks finansiella tillgångar består av valutareserven, räntebärande värdepapper i euro, guld och aktier. Valutareserven är sammansatt av en investeringsportfölj och Internationella valutafondens (International Monetary Fund, IMF) särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR). Värdet av Finlands Banks finansiella tillgångar uppgick vid utgången av 2018 till 11 553 miljoner euro.

Den finansiella tillgångsförvaltningen i banken är inriktad på säkerhet, likviditet och avkastning. Genom sin investeringsverksamhet säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att stödja likviditeten i banksystemet och i ekonomin. De finansiella tillgångarna investeras i enlighet med internationella åtaganden och krishanteringsbehov.

Finlands Banks finansiella tillgångar har investerats i obligationer med högsta kreditbetyg och i aktier. En betydande andel har placerats i statsobligationer. Förutom statsobligationer omfattar de finansiella tillgångarna investeringar i skuldebrev med kreditrisk, som ska skapa meravkastning och en gynnsammare risk/avkastningsprofil. Globalt diversifierade aktieinvesteringar ger god spridning av den totala risken i en portfölj där vikten av räntebärande instrument är stor.

Portföljen har en valutaspridning där investeringar i euro bildar över hälften av Finlands Banks finansiella tillgångar. De resterande finansiella tillgångarna består av valutareserven, dvs. amerikanska dollar, brittiska pund och japanska yen och i den inräknas också guld och Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR).

Finlands Bank fastställer en strategisk allokering för investeringarna och en genomsnittlig löptid för räntebärande investeringar. För att uppnå meravkastning kan banken i sin investeringsverksamhet avvika från den strategiska allokeringen inom det handlingsutrymme som de stränga risklimiterna medger. För den aktiva förvaltningen har ett avkastningsmål i förhållande till den strategiska allokeringen uppställts.