Avdelningschef är Veli-Matti Lumiala.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Internservicebyrån

Till internservicebyråns uppgifter hör upphandlingar, samordning av affärsresor och handläggning av köp-, sälj- och resefakturor. Byrån svarar också för transport- och expeditionstjänster och restaurang-, lokalvårds- och kontorstjänster liksom för uppföljning och rapportering av miljökonsekvenser.

Chef för internservicebyrån är Hannu Vesalainen.

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Personal- och ekonomistyrningsbyrån tillhandahåller personaltjänster, ger cheferna stöd i personalledningsfrågor och sörjer för personalens arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter. Byrån svarar för budgetstyrning och kostnadsuppföljning.

Chef för personal- och ekonomistyrningsbyrån är Antti Vuorinen.

IT-enheten

IT-enheten producerar IT-tjänster för Finlands Bank och Finansinspektionen. IT-enheten ser till att IT-utnyttjandet ligger i linje med de kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på nationella centralbankers och Eurosystemets verksamhet.

Chef för IT-enheten är Petteri Vuolasto.

IT-infrabyrån

IT-infrabyrån producerar högklassiga och moderna datasals- och datakommunikationstjänster. Byrån sörjer för utveckling och underhåll av säkerhets- och fastighetssystem i samarbete med säkerhets- och fastighetsbyråerna.

Chef för IT-infrabyrån är Sami Kirjonen.

IT-systembyrån

IT-systembyrån svarar för programutveckling, producerar högklassiga och effektiva system och ger systemstöd för produktion av IT-tjänster.

Chef för IT-systembyrån är Kirsti Ikonen.

Byrån för IT-servicehantering

Byrån för IT-servicehantering administrerar och utvecklar IT-bastjänster för användarna (mobil utrustning, arbetsstationer, kringutrustning, arbetsstationsprogram och systemgränssnitt) och stöd- och leveransprocesser för dem.

Chef för byrån för IT-servicehantering är Miika Syrjänen.

SpråkserviceGRUPPEN

Språkservicegruppen tillhandahåller översättnings- och språkgranskningstjänster för banken, Finansinspektionen och delvis ECB.

Chef för språkservicegruppen är Eija Puttonen.

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Byrån för riskkontroll och extern redovisning har till uppgift att hantera och kontrollera marknads-, kredit- och likviditetsriskerna i investeringen av Finlands Banks finansiella tillgångar, upprätthålla jämförelseindex för investeringsverksamheten och beräkna avkastningen på investeringarna. Byrån svarar för Finlands Banks externa redovisning och finansiella rapportering. Byrån rapporterar också om de finansiella riskerna i Finlands Banks balansräkning och analyserar balansräkningsriskerna i de finansiella tillgångarna och i de penningpolitiska transaktionerna.

Chef för byrån för riskkontroll och extern redovisning är Antti Nurminen.