Avdelningschef är Veli-Matti Lumiala.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer:

Internservicebyrån

Internservicebyrån tillhandahåller och upphandlar gemensamma tjänster för Finlands Bank och Finansinspektionen (FI), som verkar i samband med banken. Byrån svarar för bägge organisationernas upphandlingar, affärsresor, handläggning av fakturor, betalningsförmedling och transport- och expeditionstjänster samt för beräkningen av Finansinspektionens tillsynsavgifter. Byrån upphandlar faktureringstjänster samt restaurang-, lokalvårds-, transport- och kontorstjänster.

Chef för internservicebyrån är Hannu Vesalainen.

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Personal- och ekonomistyrningsbyrån tillhandahåller personaltjänster, ger cheferna stöd i personalledningsfrågor och sörjer för personalens arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter. Byrån svarar för budgetstyrning och kostnadsuppföljning.

Chef för personal- och ekonomistyrningsbyrån är Antti Vuorinen.

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Byrån för riskkontroll och extern redovisning har till uppgift att kontrollera riskerna i Finlands Banks finansiella tillgångar och i de penningpolitiska transaktionerna samt att hantera middle office-processerna i investeringsverksamheten. Byrån svarar också för Finlands Banks externa redovisning och finansiella rapportering och för analyse av de totala balansräkningsriskerna.

Chef för byrån för riskkontroll och extern redovisning är Antti Nurminen.

Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån svarar för förvaltning och underhåll av bankens fastighetstillgångar. Fastighetsbyrån upprätthåller och utvecklar fastighetstekniken.

Chef för fastighetsbyrån är Paavo Perttu.

Säkerhetsbyrån

Säkerhetsbyrån svarar för säkerheten i kontantförsörjningen och i Finlands Banks och Finansinspektionens funktioner. Hit hör fysisk säkerhet, personsäkerhet, kontinuitets- och beredskapsplanering och bankens värdetransporter.

Chef för säkerhetsbyrån är Marko Lavikkala.

Språktjänsten

Språktjänsten tillhandahåller översättnings- och språkgranskningstjänster för banken, Finansinspektionen och delvis ECB.

Chef för språktjänsten är Eija Puttonen.

;