Avdelningschef är Veli-Matti Lumiala.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Internservicebyrån

Till internservicebyråns uppgifter hör upphandlingar, samordning av affärsresor och handläggning av köp-, sälj- och resefakturor. Byrån svarar också för transport- och expeditionstjänster och restaurang-, lokalvårds- och kontorstjänster liksom för uppföljning och rapportering av miljökonsekvenser.

Chef för internservicebyrån är Hannu Vesalainen.

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Personal- och ekonomistyrningsbyrån tillhandahåller personaltjänster, ger cheferna stöd i personalledningsfrågor och sörjer för personalens arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter. Byrån svarar för budgetstyrning och kostnadsuppföljning.

Chef för personal- och ekonomistyrningsbyrån är Antti Vuorinen.

IT-enheten

It-enheten producerar it-tjänster för Finlands Bank och Finansinspektionen. It-enheten ser till att it-utnyttjandet ligger i linje med de kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på nationella centralbankers och Eurosystemets verksamhet.

It-enheten är indelad i tre byråer, som alla består av tre team.

Chef för IT-enheten är Petteri Vuolasto.

It-portfölj för bankverksamhet, kontantförsörjning, administration och intern revision och plattform som tjänst (PaaS)

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för bank- och kontantförsörjningsavdelningarna, administrativa avdelningen och internrevisionen. För avdelningarnas it-tjänster svarar två kundteam.

Vidare tillhandahåller byråns PaaS-team högklassiga och moderna datacentrals- och telekommunikationstjänster.

Byråchef är Sami Kirjonen.

It-portfölj för Finansinspektionen och Finlands banks ledningssekretariat

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för Finansinspektionens avdelningar och Finlands Banks ledningssekretariat. För avdelningarnas it-tjänster svarar tre kundteam.

Byråchef är Kirsti Ikonen.

It-portfölj för finansmarknad, penningpolitik och gemensamma it-tjänster

Byrån administrerar och utvecklar it-användartjänster, producerar högklassiga och effektiva system och tillhandahåller systemstöd för avdelningarna för penningpolitik och forskning och finansiell stabilitet och statistik. För avdelningarnas it-tjänster svarar ett kundteam.

Byråns två andra team administrerar och tillhandahåller mobil utrustning, arbetsstationer, kringutrustning, arbetsstationsprogram och processer för gemensamma it-tjänster.

Byråchef är Miika Syrjänen.

SpråkserviceGRUPPEN

Språkservicegruppen tillhandahåller översättnings- och språkgranskningstjänster för banken, Finansinspektionen och delvis ECB.

Chef för språkservicegruppen är Eija Puttonen.

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Byrån för riskkontroll och extern redovisning har till uppgift att hantera och kontrollera marknads-, kredit- och likviditetsriskerna i investeringen av Finlands Banks finansiella tillgångar, upprätthålla jämförelseindex för investeringsverksamheten och beräkna avkastningen på investeringarna. Byrån svarar för Finlands Banks externa redovisning och finansiella rapportering. Byrån rapporterar också om de finansiella riskerna i Finlands Banks balansräkning och analyserar balansräkningsriskerna i de finansiella tillgångarna och i de penningpolitiska transaktionerna.

Chef för byrån för riskkontroll och extern redovisning är Antti Nurminen.