Avdelningschef är Veli-Matti Lumiala.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer:

Internservicebyrån

Internservicebyrån tillhandahåller och upphandlar gemensamma tjänster för Finlands Bank och Finansinspektionen (FI), som verkar i samband med banken. Byrån svarar för bägge organisationernas upphandlingar, affärsresor, handläggning av fakturor, betalningsförmedling och transport- och expeditionstjänster samt för beräkningen av Finansinspektionens tillsynsavgifter. Byrån upphandlar faktureringstjänster samt restaurang-, lokalvårds-, transport- och kontorstjänster.

Chef för internservicebyrån är Hannu Vesalainen.

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Personal- och ekonomistyrningsbyrån tillhandahåller personaltjänster, ger cheferna stöd i personalledningsfrågor och sörjer för personalens arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter. Byrån svarar för budgetstyrning och kostnadsuppföljning.

Chef för personal- och ekonomistyrningsbyrån är Antti Vuorinen.

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Byrån för riskkontroll och extern redovisning har till uppgift att kontrollera riskerna i Finlands Banks finansiella tillgångar och i de penningpolitiska transaktionerna samt att hantera middle office-processerna i investeringsverksamheten. Byrån svarar också för Finlands Banks externa redovisning och finansiella rapportering och för analyse av de totala balansräkningsriskerna.

Chef för byrån för riskkontroll och extern redovisning är Antti Nurminen.

Säkerhets- och Fastighetsbyrån

Säkerhets- och fastighetsbyrån svarar för säkerheten i Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet och för myndigheternas lokaler. Till byråns uppgifter hör att sörja för lokalsäkerhet, personsäkerhet, kontinuitets- och beredskapsplanering, samordning av den operativa riskhanteringen och bankens värdetransporter.

Byrån svarar också för administration och förvaltning av bankens fastighetstillgångar samt för upprätthållande och utveckling av fastighetstekniken.

Chef för säkerhets- och fastighetsbyrån är Marko Lavikkala.

Språktjänsten

Språktjänsten tillhandahåller översättnings- och språkgranskningstjänster för banken, Finansinspektionen och delvis ECB.

Chef för språktjänsten är Eija Puttonen.