Avdelningschef är Mika Pösö.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Sekreterartjänster för direktionen

Gruppen tillhandahåller personalassistenttjänster för direktionsmedlemmarna. Gruppen administrerar också mötesarrangemangen inför direktionens sammanträden.

Chef för gruppen är Mika Pösö.

Internationella byrån

Internationella byrån tar fram information för policyval och bakgrundsmaterial för direktionsmedlemmarna till stöd för deras internationella verksamhet. Byrån svarar för beredningen av sammanträden i ECB-rådet, Europeiska systemrisknämndens styrelse och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Internationella byrån svarar också för kontakterna mellan finska staten och Internationella valutafonden.

Chef för internationella byrån är Satu Kivinen.

Juridiska enheten

Juridiska enheten svarar centraliserat för juridiska frågor som gäller Finlands Bank och dess verksamhet. Enheten medverkar i ECBS-arbetet inom sitt kompetensområde och deltar i beredningen av beslut som fattas av bankens direktion och inom Eurosystemet.

Chef för juridiska enheten är Maritta Nieminen.

Strategi- och organisationsgruppen

Strategi- och organisationsgruppen ger Finlands Banks direktion sakkunnigstöd inom strategiskt ledarskap, organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Vidare administrerar gruppen verksamhetsplaneringsprocessen och svarar för utvärdering av måluppfyllelsen.

Rådgivare vid strategi- och organisationsgruppen är Jarno Talvitie.

Informationsservicebyrån

Informationsservicebyrån svarar för dokument- och bibliotekstjänster, arkiv och registratur. Biblioteket tillhandahåller böcker, tidskrifter och ett brett elektroniskt material för forskningen och annat expertarbete. Byrån har delansvar för bankens intranät och tillhandahåller informationstjänster för interna och externa kunder.

Chef för informationsservicebyrån är Mia Ristimäki. Chef för registratur och arkiv är Hanna-Maarit Järvinen, bibliotekschef är Soile Hakonen och chef för innehållshantering är Mia Ristimäki.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten planerar och leder Finlands Banks externa och interna kommunikation. Enheten svarar också för informationsverksamheten i praktiken och för bankens intranät- och internettjänster och publikationer. Finlands Banks myntmuseum hör till kommunikationsenheten.

Chef för kommunikationsenheten är Elisa Newby.