Avdelningschef är Elisa Newby.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Assistenttjänster för direktionen

Gruppen tillhandahåller personalassistenttjänster för direktionsmedlemmarna. Gruppen administrerar också mötesarrangemangen inför direktionens sammanträden.

Chef för gruppen är Elisa Newby.

Internationella byrån

Internationella byrån tar fram information för policyval och bakgrundsmaterial för direktionsmedlemmarna till stöd för deras internationella verksamhet. Byrån svarar för beredningen av sammanträden i ECB-rådet, Europeiska systemrisknämndens styrelse och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Internationella byrån svarar också för kontakterna mellan finska staten och Internationella valutafonden.

Chef för internationella byrån är Satu Kivinen.

Juridiska enheten

Juridiska enheten svarar centraliserat för juridiska frågor som gäller Finlands Bank och dess verksamhet. Enheten medverkar i ECBS-arbetet inom sitt kompetensområde och deltar i beredningen av beslut som fattas av bankens direktion och inom Eurosystemet.

Chef för juridiska enheten är Jutta Koivisto.

Strategi- och organisationsgruppen

Strategi- och organisationsgruppen ger Finlands Banks direktion sakkunnigstöd inom strategiskt ledarskap, organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Vidare administrerar gruppen verksamhetsplaneringsprocessen och svarar för utvärdering av måluppfyllelsen.

Strategi- och organisationsgruppens verksamhet sköts av avdelningschef Elisa Newby.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten planerar och leder Finlands Banks externa och interna kommunikation. Enheten svarar också för informationsverksamheten i praktiken och för bankens intranät- och internettjänster och publikationer. Finlands Banks myntmuseum hör till kommunikationsenheten.

Chef för kommunikationsenheten är Jenni Hellström.