Finlands Banks finansiella tillgångar består av guldreserven, ränteinvesteringar i euro och andra valutor och aktieinvesteringar. De finansiella tillgångarna är exponerade för valuta-, ränte-, kredit- och aktierisker. Valutarisken är den största risken i Finlands Banks finansiella tillgångar.

För riskhanteringen av investeringsverksamheten vid Finlands Bank svarar administrativa avdelningens byrå för riskkontroll och extern redovisning i samarbete med bankavdelningen. Byrån för riskkontroll och extern redovisning bevakar och analyserar riskerna i balansräkningen och rapporterar regelbundet om dem och om riskerna i investeringsverksamheten till ledningen. Riskkontrollen av investeringsverksamheten är också förlagd till byrån för riskkontroll och extern redovisning.

Hanteringen av riskerna i investeringsverksamheten går ut på att identifiera, mäta och begränsa risker. Till grund för tillgångsförvaltningen ligger den investeringspolicy som fastställts av Finlands Banks direktion. Riskerna mäts enligt allmänt vedertagna riskbedömningsmetoder och begränsas i praktiken genom att detaljerade gränser, så kallade limiter, sätts för investeringsverksamheten. Riskerna hanteras genom att transaktioner och investeringar sprids på flera motparter och emittenter med hjälp av limiterna och genom valutaspridning.

Finlands Banks totala risker bedöms med vedertagna metoder. Marknads- och kreditriskerna i balansräkningen mäts med Value-at-Risk-baserade modeller. Riskbedömningarna kompletteras med scenarioanalyser och stresstester.

Riskkontrollen går ut på att bevaka och analysera riskerna och kontrollera limiterna. Riskerna rapporteras dagligen och eventuella limitöverträdelser rapporteras oberoende av investeringsverksamheten.

Mer information om riskhantering och riskkontroll finns i Finlands Banks årsberättelse.

Riskdefinitioner

Med valutakursrisk avses risken för att tillgångarnas nettovärde sjunker till följd av valutakursförändringar.

Med ränterisk avses risken för att tillgångarnas nettovärde sjunker till följd av ränteförändringar.

Med kreditrisk avses generellt en risk för att kreditvärdigheten för motparten i en ekonomisk transaktion eller emittenten av ett värdepapper förändras. I praktiken kan det innebära att kreditvärdigheten blir högre eller lägre eller att motparten eller emittenten blir insolvent.

Med likviditetsrisk avses risken för att banken inte kan uppfylla sina förpliktelser i tid, eftersom omsättningen av tillgångarna till pengar går långsamt eller måste genomföras till ett lägre värde.

Med operativ risk avses risken för förluster eller extra kostnader på grund av interna processer, personal, system eller externa faktorer.