Viktiga sakkunnigtjänster som tillhandahålls av internrevisionen är analyser av funktionssäkerheten i processer, funktioner och system och förslag till vidareutveckling av dem. Enheten deltar aktivt i ECBS kommitté för internrevision (Internal Auditors Committee) och dess arbetsgrupper. En betydande del av revisionerna utgörs av gemensamma revisionsprojekt som genomförs inom ramen för ECBS interna revision.

Chef för internrevisionen är Helena Rantanen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.