Viktiga sakkunnigtjänster som tillhandahålls av internrevisionen är analyser av funktionssäkerheten i processer, funktioner och system.

Enheten deltar i verksamheten inom Europeiska centralbankssystemets (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM) kommitté för internrevision (Internal Auditors Committee). En betydande del av revisionerna utgörs av gemensamma revisionsprojekt som koordineras av kommittén för internrevision.

Enheten samordnar samarbetet med Finlands Banks revisorer.

Chef för internrevisionen är Helena Rantanen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.