​Alla nyauktoriserade monetära finansinstitut (MFI) är rapporteringsskyldiga till Finlands Bank i enlighet med ECB:s förordning om de monetära finansinstituten balansräkningar (ECB/2013/33, ändrad genom ECB/2014/51). I regel krävs endast förenklad statistikrapportering av nya MFI, som sådeles klassificeras som "tail"-rapportörer och rapporterar kvartalsvis. Rapporteringsskyldigheten träder i kraft samtidigt som institutet inleder sin verksamhet. Full, det vill säga månadsvis rapporteringsskyldighet gäller för tillfället för institut vars balansomslutning uppgår till 200 miljoner euro vid tre på varandra följande rapporteringstidpunkter.

På denna sida finns ett s.k. nybörjarpaket för nya monetära finansinstitut med information om rapportering, kassakrav och ECB:s förordningar om rapportering. Nya rapportörer får också ett följebrev med posten på institutets namn.

Vi lämner gärna ytterligare uppgifter om rapporteringen. Vid behov kan vi avtala om ett möte för att närmare diskutera rapporteringen till myndigheterna.

MATERIAL:

Bilaga 3. Anvisningar för MFI rapportering

Bilaga 4. RATI-postformat för MFI rapporteringen

Bilaga 5. System för efterlevnadskontroll av rapporteringskraven för balansstatistik för monetära finansinstitut

Bilaga 6. System för efterlevnaskontroll av rapporteringskraven för räntestatistik för monetära finansinstitut

Bilaga 7. Europeiska centralbankens beslut om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls

Bilaga 8. Kalender for rapportering, godkännande och korrigering av kassakrav 2022

Bilaga 8. Kalender for rapportering, godkännande och korrigering av kassakrav 2023

Bilaga 9. Avtal om kassakravskonto, mall och bilaga