Euron muuntokurssit

EU:n neuvosto vahvisti 31.12.1998 muuntokurssit, joita käytetään muunnettaessa euron käyttöön ottaneiden EU:n jäsenvaltioiden valuuttoja euroksi. Euron muuntokurssit taulukossa on esitetty myös viitteelliset, epäviralliset kiinteät markkakurssit suhteessa euroksi muuttuneisiin valuuttoihin. Laskettaessa euroalueen eri kansallisten rahayksiköiden välisiä muuntoja on otettava huomioon 17.6.1997 tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 1103/97 artiklan 4 kohta 4: ”Muunnettaessa jonkin kansallisen rahayksikön määräisiä rahamääriä toisen kansallisen rahayksikön määräisiksi rahamäärä muunnetaan ensin euroyksikkönä ilmaistuksi rahamääräksi, mikä määrä voidaan pyöristää vähintään kolmen desimaalin tarkkuudella, ja muunnetaan sitten toisen kansallisen rahayksikön määräiseksi”.

Valuuttakurssimekanismi ERM II

Ne EU-maat, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, voivat liittää valuuttansa valuuttakurssimekanismiin ERM II (Exchange Rate Mechanism II). Euroopan keskuspankki ja tällaisen maan keskuspankki sopivat sekä valuutan keskuskurssista euroon nähden että interventiokursseista, joiden määräämissä rajoissa valuutan arvo euroon nähden pidetään tarvittaessa valuuttainterventioilla.