Omaisuuserien osto-ohjelma (Asset Purchase Programme, APP)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti 22. tammikuuta 2015 laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta (expanded asset purchase programme, EAPP). Ostot aloitettiin maaliskuussa 2015. Ohjelman tavoitteena on edistää EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttamista ja estää hitaan inflaation jaksoa pitkittymästä liikaa.

Omaisuuserien osto-ohjelma koostuu julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (public sector purchase programme, PSPP), omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmasta (asset-backed securities purchase programme, ABSPP), katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta (covered bond purchase programme, CBPP3) ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (corporate sector purchase programme, CSPP).

Omaisuuserien osto-ohjelman kuukausittaiset netto-ostotavoitteet vaihtelivat vuosina 2015–2018 seuraavasti:

  • 3/2015–3/2016: 60 mrd. euroa
  • 4/2016–3/2017: 80 mrd. euroa
  • 4/2017–12/2017: 60 mrd. euroa
  • 1–9/2018: 30 mrd. euroa
  • 10–12/2018: 15 mrd. euroa

Ohjelman netto-ostot päättyivät vuoden 2018 lopussa, ja tammikuussa 2019 osto-ohjelma siirtyi uudelleensijoitusvaiheeseen. Tammikuun 2019 ja lokakuun 2019 välisenä aikana eurojärjestelmä sijoitti erääntyvistä velkakirjoista saatavat pääomat uudelleen markkinoilla.
12.9.2019 EKP:n neuvosto päätti aloittaa netto-ostot uudelleen 1.11.2019 alkaen 20 mrd. eurolla kuukaudessa. 12.3.2020 EKP:n neuvosto päätti varata 120 mrd. euroa lisää uusia omaisuuseräostoja varten käytettäväksi vuoden loppuun mennessä.

Neuvosto odottaa ostojen jatkuvat niin kauan kuin on tarpeen ohjauskoron elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.
Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Suomen Pankki on mukana osto-ohjelmien toteuttamisessa. Suomen Pankin tekemien ostojen määrät käyvät ilmi sen taseesta. Kaikkien osto-ohjelmien ostomäärät julkistetaan EKP:n verkkosivuilla.

KOLMAS KATETTUJEN JOUKKOLAINOJEN OSTO-OHJELMA (CBPP3)

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma aloitettiin lokakuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa pankkien liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ostojen kohteena oleviin arvopapereihin sovelletaan luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusehtoja. Eurojärjestelmällä on ollut kaksi aiempaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa vuosina 2009–2012.

OMAISUUSVAKUUDELLISTEN ARVOPAPEREIDEN OSTO-OHJELMA (ABSPP)

Omaisuusvakuudellisten velkakirjojen osto-ohjelma aloitettiin marraskuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ohjelman ostojen toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia.

JULKISEN SEKTORIN VELKAPAPEREIDEN OSTO-OHJELMA (PSPP)

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma aloitettiin maaliskuussa 2015. Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden sekä aluehallintojen liikkeeseen laskemia joukkolainoja. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ostavat pääasiallisesti oman maansa velkakirjoja ns. pääoma-avaimen mukaisesti eli suhteessa jäsenmaan talouden kokoon. Tällaisia ostoja on 80 % kaikista ostoista, ja niiden riskeistä vastaavat kansalliset keskuspankit itse. Loput 20 % ostoista tehdään yhteisellä riskillä, ja ne jakautuvat EKP:n tekemiin ostoihin sekä yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen ostoihin.

YRITYSSEKTORIN VELKAPAPEREIDEN OSTO-OHJELMA (CSPP)

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma aloitettiin kesäkuussa 2016. Ohjelman toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia Suomen Pankki mukaan lukien. EKP koordinoi toteutusta.

Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP)

EKP:n neuvosto ilmoitti 18.3.2020 käynnistävänsä uuden 750 mrd. euron pandemiaan liittyvän osto-ohjelman (PEPP) torjuakseen koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamia vakavia riskejä rahapolitiikan välittymismekanismille ja euroalueen näkymille. 4.6.2020 neuvosto päätti kasvattaa enimmäisostojen määrää 600 mrd. eurolla yhteensä 1350 mrd. euroon. 10.12.2020 neuvosto päätti kasvattaa PEPP:n puitteissa tehtävien enimmäisostojen määrää 500 mrd. eurolla yhteensä 1850 mrd. euroon.

PEPP-ohjelmassa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin olevan ohi, mutta kuitenkin vähintään vuoden 2022 maaliskuun loppuun saakka. PEPP:ssä ostettujen velkakirjojen erääntyessä niistä saatavat pääomat sijoitetaan uudelleen vähintään vuoden 2023 loppuun saakka. PEPP-ohjelma täydentää 12.3.2020 ilmoitettujen 120 mrd. euron lisäostojen vaikutusta, ja sen ostot kattavat samat arvopaperiluokat kuin nykyinen arvopaperien osto-ohjelma (APP). Lisäksi PEPP-ohjelmassa voidaan ostaa Kreikan valtionlainoja.

Pandemiaan liittyvän osto-ohjelman lisäksi EKP:n neuvosto päätti 18.3. laajentaa yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (CSPP) ostettavien arvopapereiden joukkoa sellaisiin yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Suomen Pankin osto-ohjelmaomistusten arvopaperilainaus

EUROCLEARIN LAINAUSOHJELMAT

Suomen Pankin omistukset katetuissa velkakirjoissa sekä yrityssektorin ja julkisen sektorin velkakirjoissa ovat lainattavissa Euroclearin Securities Lending and Borrowing- ja GC Access -lainausohjelmien kautta.

Automaattisessa Securities Lending and Borrowing -lainausohjelmassa noudatetaan Euroclearin asettamia yleisiä ehtoja. GC Access -lainausohjelmassa markkinaosapuolet voivat lainata arvopapereita niiden saatavuuden mukaan (open repo). Lainausohjelmassa sovelletaan Suomen Pankin asettamia lainausehtoja. Ohjelman transaktiot pyritään toteuttamaan niin, että niiden likviditeettivaikutukset ovat neutraalit.

KAHDENVÄLINEN LAINAUS KÄTEISVAKUUTTA VASTAAN

Suomen Pankin julkisen sektorin omistukset ovat lainattavissa myös kahdenvälisesti käteisvakuutta vastaan. Lainaus on mahdollista Suomen Pankin arvopaperikaupankäynnin vastapuolten kanssa, kun vastapuolilla on voimassa oleva takaisinostosopimusta koskeva sopimus Suomen Pankin kanssa.

Arvopaperilainaus käteisvakuutta vastaan toteutetaan hinnalla, joka on vähintään EKP:n talletuskorko vähennettynä 0,20 prosenttiyksiköllä tai vallitseva markkinahinta. Transaktion maturiteetti on viikko, ja se voidaan mahdollisesti uusia. Lisätietoja kahdenvälisestä arvopaperilainauksesta antaa Suomen Pankin EAPP-tiimi.

Lainattavissa olevien julkisen sektorin ja yrityssektorin arvopapereiden lista julkaistaan tällä sivulla viikoittain.

Lisätietoja lainausohjelmista voi tiedustella Euroclearilta ja Suomen Pankin EAPP-ryhmältä, puh. +358 9 183 7021 ja sähköpostiosoite eapp(at)bof.fi.

Suomen Pankin lainattavissa olevien JULKISEN SEKTORIN JA YRITYSSEKTORIN ARVOPAPEREIDEN LISTAT (PÄIVITETTY 21.9.2021):

Public sector securities available for securities lending (csv)

Corporate sector securities available for securities lending (csv)