Omaisuuserien osto-ohjelma (Asset Purchase Programme, APP)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti 22. tammikuuta 2015 laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta. Ostot aloitettiin maaliskuussa 2015. Ohjelman tavoitteena on edistää EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttamista ja estää hitaan inflaation jaksoa pitkittymästä liikaa.

Omaisuuserien osto-ohjelma koostuu julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (public sector purchase programme, PSPP), omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmasta (asset-backed securities purchase programme, ABSPP), katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta (covered bond purchase programme, CBPP3) ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (corporate sector purchase programme, CSPP).

Omaisuuserien osto-ohjelman kuukausittaiset netto-ostotavoitteet vaihtelivat vuosina 2015–2018 seuraavasti:

  • 3/2015–3/2016: 60 mrd. euroa
  •  4/2016–3/2017: 80 mrd. euroa
  •  4/2017–12/2017: 60 mrd. euroa
  •  1–9/2018: 30 mrd. euroa
  • 10–12/2018: 15 mrd. euroa

Netto-ostot APP-ohjelmassa päättyivät vuoden 2018 lopussa, ja tammikuussa 2019 APP-ohjelma siirtyi uudelleensijoitusvaiheeseen. Uudelleensijoitusvaiheessa tammikuun 2019 ja lokakuun 2019 välisenä aikana eurojärjestelmä sijoitti erääntyvistä velkakirjoista saatavat pääomat markkinoilla. EKP:n neuvosto päätti 12.9.2019 aloittaa APP-ohjelman netto-ostot uudelleen 20 mrd. eurolla kuukaudessa 1.11.2019 lähtien.

Koronapandemian puhjettua EKP:n neuvosto päätti rahapolitiikkakokouksessaan 12.3.2020 varata nettomääräisesti 120 mrd. euroa lisää uusiin APP-ostoihin, jotka toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

EKP:n neuvosto päätti 16.12.2021 kasvattaa APP-ostoja väliaikaisesti sen jälkeen, kun erillisen pandemiaan liittyvän osto-ohjelman (PEPP, ks. jäljempänä) netto-ostot päättyvät maaliskuussa 2022. APP-ohjelmassa tehdään vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ostoja nettomääräisesti 40 mrd. eurolla kuukaudessa ja kolmannella vuosineljänneksellä 30 mrd. eurolla kuukaudessa. Lokakuusta 2022 lähtien netto-ostoja tehdään APP-ohjelmassa 20 mrd. eurolla kuussa.

EKP:n neuvosto odottaa APP-ohjelman nettomääräisten ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskoron elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. APP-ohjelmassa hankittujen velkakirjojen erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Suomen Pankin toteuttamien APP- ja PEPP-ostojen määrät käyvät ilmi Suomen Pankin taseesta. Koko eurojärjestelmän osto-ohjelmissa tekemien ostojen määrät julkistetaan EKP:n verkkosivuilla.

KOLMAS KATETTUJEN JOUKKOLAINOJEN OSTO-OHJELMA (CBPP3)

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) aloitettiin lokakuussa 2014. CBPP3-ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa pankkien liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ostojen kohteena oleviin arvopapereihin sovelletaan luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusehtoja. CBPP3-ostojen riskit jaetaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken. Eurojärjestelmällä on ollut kaksi aiempaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa (CBPP ja CBPP2) vuosina 2009–2012.

OMAISUUSVAKUUDELLISTEN ARVOPAPEREIDEN OSTO-OHJELMA (ABSPP)

Omaisuusvakuudellisten velkakirjojen osto-ohjelma (ABSPP) aloitettiin marraskuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita ensi- ja jälkimarkkinoilta. ABSPP-ohjelman ostojen toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia, ja ostojen riskit jaetaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken.

JULKISEN SEKTORIN VELKAPAPEREIDEN OSTO-OHJELMA (PSPP)

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP) aloitettiin maaliskuussa 2015. Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden sekä aluehallintojen liikkeeseen laskemia joukkolainoja. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ostavat pääasiallisesti oman maansa velkakirjoja ns. pääoma-avaimen mukaisesti eli suhteessa jäsenmaan talouden kokoon. Tällaisia ostoja on 80 % kaikista ostoista, ja niiden riskeistä vastaavat kansalliset keskuspankit itse. Loput 20 % ostoista tehdään yhteisellä riskillä, ja ne jakautuvat EKP:n tekemiin ostoihin sekä yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen ostoihin.

YRITYSSEKTORIN VELKAPAPEREIDEN OSTO-OHJELMA (CSPP)

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP) aloitettiin kesäkuussa 2016. Ohjelman toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia Suomen Pankki mukaan lukien. EKP koordinoi CSPP-ohjelman toteutusta, ja ostojen riskit jaetaan eurojärjestelmässä keskuspankkien kesken.

Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP)

EKP:n neuvosto ilmoitti 18.3.2020 käynnistävänsä uuden 750 mrd. euron pandemiaan liittyvän osto-ohjelman (PEPP) torjuakseen koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamia vakavia riskejä rahapolitiikan välittymismekanismille ja euroalueen näkymille. Neuvosto päätti kasvattaa PEPP-ohjelman enimmäisostojen määrää 4.6.2020 pitämässään rahapolitiikkakokouksessa 1 350 mrd. euroon ja 10.12.2020 pitämässään rahapolitiikkakokouksessa 1 850 mrd. euroon.

PEPP-ostot kattavat samat arvopaperiluokat kuin APP-ohjelma. Lisäksi julkisen sektorin PEPP-ohjelmassa voidaan ostaa Kreikan valtionlainoja sekä lyhyempiä velkakirjoja, jotka ovat jäljellä olevalta maturiteetiltaan minimissään 70 päivän pituisia. Yrityssektorin osto-ohjelmassa (CSPP) yritystodistusten ostokelpoisuutta laajennettiin siten, että se koskee vähintään 28 päivän pituisia yritystodistuksia. Aikaisemmin yritystodistusten tuli olla maturiteetiltaan vähintään 6 kuukauden pituisia. Yritystodistuksia voidaan ostaa sekä CSPP- että PEPP-ohjelmassa.

PEPP-ohjelman netto-ostot päättyvät maaliskuun 2022 lopussa. PEPP-ohjelmassa ostettujen velkakirjojen erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen viimeistään ennen vuoden 2024 loppua. Erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna. Jos pandemia aiheuttaa hajautumista markkinoilla, PEPP-ohjelman uudelleensijoituksia voidaan ohjata joustavasti eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin tarpeen mukaan. Netto-ostot PEPP-ohjelmassa voidaan lisäksi aloittaa tarvittaessa uudestaan pandemian aiheuttamien häiriöiden torjumiseksi.

Suomen Pankin osto-ohjelmaomistusten arvopaperilainaus

EUROCLEARIN LAINAUSOHJELMAT

Suomen Pankin katettujen velkakirjojen sekä yrityssektorin ja julkisen sektorin velkakirjojen omistukset ovat lainattavissa Euroclearin Securities Lending and Borrowing- ja GC Access -lainausohjelmien kautta.

Automaattisessa Securities Lending and Borrowing -lainausohjelmassa noudatetaan Euroclearin asettamia yleisiä ehtoja. GC Access -lainausohjelmassa markkinaosapuolet voivat lainata arvopapereita niiden saatavuuden mukaan (open repo). Lainausohjelmassa sovelletaan Suomen Pankin asettamia lainausehtoja. Ohjelman transaktiot pyritään toteuttamaan niin, että niiden likviditeettivaikutukset ovat neutraalit.

KAHDENVÄLINEN LAINAUS KÄTEISVAKUUTTA VASTAAN

Suomen Pankin julkisen sektorin omistukset ovat lainattavissa myös kahdenvälisesti käteisvakuutta vastaan. Lainaus on mahdollista Suomen Pankin arvopaperikaupankäynnin vastapuolten kanssa, kun vastapuolilla on voimassa oleva takaisinostoa koskeva sopimus Suomen Pankin kanssa.

Arvopaperilainaus käteisvakuutta vastaan toteutetaan hinnalla, joka on vähintään EKP:n talletuskorko vähennettynä 0,20 prosenttiyksiköllä tai vallitseva markkinahinta. Transaktion maturiteetti on viikko, ja se voidaan mahdollisesti uusia. Lisätietoja kahdenvälisestä arvopaperilainauksesta antaa Suomen Pankin EAPP-tiimi.

Lainattavissa olevien julkisen sektorin ja yrityssektorin arvopapereiden lista julkaistaan tällä sivulla viikoittain.

Lisätietoja lainausohjelmista voi tiedustella Euroclearilta ja Suomen Pankin EAPP-ryhmältä, puh. +358 9 183 7021 ja sähköpostiosoite eapp(at)bof.fi.

Suomen Pankin lainattavissa olevien JULKISEN SEKTORIN JA YRITYSSEKTORIN ARVOPAPEREIDEN LISTAT (PÄIVITETTY 9.4.2024)

Public sector securities available for securities lending (csv)

Corporate sector securities available for securities lending (csv)